Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntatoimen määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2017 talousarvioon

HEL 2017-000044 T 02 02 00

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 2 798 000 euroa alakohdittain seuraavasti:

-       Urheilulaitokset ja -kentät (8070801) 596 000 euroa

-       Ulkoilutiet ja kuntoradat (8070803) 3 000 euroa

-       Venesatamat /uudisrakentaminen (8070807) 360 000 euroa

-       Liikuntapaikkojen perusparannukset (8070806) 1 760 000 euroa

-       Suunnittelu (8070820) 79 000 euroa

YHTEENSÄ: 2 798 000 euroa

- Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 367 000 euroa

- Esirakentaminen 234 000 euroa

KAIKKI YHTEENSÄ: 3 399 000 euroa

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto esittää liikuntarakentamisen investointimäärärahojen (talousarviokohta 807) ylitystä vuodelle 2017 vuoden 2016 siirtyvien hankkeiden osalta yhteensä 2 798 000 euroa. Tarkempi erittely talousarvion alakohtineen on esityksen liitteessä. Esitykseen sisältyy myös lähiörahaston myöntämien määrärahojen ylitysesitys, joka on suuruudeltaan 367 000 euroa. Esirakentamisen ylitysesitys on 234 000 euroa.

Hankkeet on aloitettu 2016 tilauksiin sidotuilla määrärahoilla ja työt jatkuvat vuoden 2017 puolella edellisen vuoden rahoituksella. Talousarviossa 2017 ei kyseisille hankkeille ole varattu rahoitusta, koska ne on aloitettu edellisenä vuonna. Tilinpäätös vuodelta 2016 on vielä kesken, minkä vuoksi edellä esitetyt summat tarkentuvat vielä. Ylitystä haetaan kuitenkin korkeintaan käyttämättä jääneen määrärahan verran.

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat liikuntapaikkojen suunnitteluun, Uimastadionin peruskorjaukseen, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakentamiseen, Tehtaanpuiston tekonurmikentän uudisrakentamiseen, Jätkäsaaren liikuntapuiston rakennussuunnitteluun, Talin liikuntapuiston tekonurmikentän perusparantamiseen, venesatamatukikohdan väistötilan rakentamiseen ja raskasbetoniponttonien hankintaan liittyvät hankkeet.

Lähiörahaston myöntämiä määrärahoja jää käyttämättä Kannelmäen kaupunkipuiston ulkokuntoilupisteiden rakentamiseen ja Roihuvuoren liikuntapuiston lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Esirakentamiseen myönnettyjä määrärahoja jää käyttämättä Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen ja Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen.

Investointihankkeiden ylitysoikeuksien lisäksi liikuntalautakunta on jo aiemmin (17.11.2016, § 152) esittänyt kaupunginhallitukselle Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen (NYT-liikunta) käyttämättä jäävän määrärahan siirtämistä vuodelle 2017. Siirrettäväksi esitetty summa oli 295 300 euroa. Hankkeen päätoimina on tarkoitus jatkaa 17–29 -vuotiaiden matalan kynnyksen liikuntapalveluiden ja neuvonnan tarjoamista etenkin ilman koulutus- ja työpaikkaa oleville liikuntaa harrastamattomille nuorille.

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

YO-ESITYS VUODELLE 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566