Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/4

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n Kurkimäen liikuntapuiston tekonurmikenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2016-014427 T 02 05 03 00

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Kurkimäen liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää.

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 72 900 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Kurkimäen liikuntapuiston alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja alueellisesti hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteilla kyseisestä alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 243 000 euron (alv, 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 72 900 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankkilainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijän perustelut

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 72 900 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kurkimäen liikuntapuiston alueelle rakennettavan tekonurmipohjaisen, jalkapallokenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Lautakunta on päätöksessään (21.6.2011, 150 §) hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan kaksi yhteistoimintahanketta per vuosi. Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n tekonurmihanke on kolmas vuodelle 2017 toteutettavaksi suunniteltu hanke. Vuonna 2016 ei toteutettu yhtään yhteistoimintakenttähanketta.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta kehittäneet yhdessä toimintaperiaatteita, joilla seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luonut ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan.

Kurkimäen liikuntapuiston yhteydessä sijaitsevan maa-alueen vuokraus
on esillä tässä samassa liikuntalautakunnan kokouksessa 19.1.2017,
jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden maa-alueen vuokraukseen
esityksen mukaisesti. Vuokrasopimus olisi voimassa 31.12.2032 saakka.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 243 000 euroa (alv. 0 %).  Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankkilainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa.

Liikuntalautakunta on vuokrannut sisäisin perustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3147-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 § mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteutumismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 20.12.2016

2

Hankesuunnitelma

3

Liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566