Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntatoimen vuoden 2017 irtaimen omaisuuden hankinnan käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2017-000048 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa liikuntatoimen vuoden 2017 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään talousarviokohdalta 8 09 25 01 yhteensä 1 115 000 euroa (alv 0 %) jäljempänä mainittuihin hankintoihin.

LIIKUNTAJOHTAJAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ 210 000 EUROA
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Tilavarausjärjestelmä
Enkora -kassa- ja kulunvalvontajärjestelmäkehitys
Venepaikkajärjestelmä

SISÄLIIKUNTAPALVELUT 400 000 EUROA
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Jäähoitokone
Kuntosalivälineitä
Liikuntavälineitä
Siivouskoneita
Työkoneita ja varusteita
Nyrkkeilykehä

ULKOLIIKUNTAPALVELUT 335 000 EUROA
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Syväilmastointikone
Latukone
Lumitykki
Kelaleikkureita 2 kpl
Jääkiekkokaukaloita 3 kpl
Nurmenhoitovälineitä

MERELLISET PALVELUT 170 000 EUROA
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Pakettiauto
Mönkijä
Nostureita 2 kpl
Perämoottoreita 3 kpl
Kalusteita
Venesataman työkoneita

LIIKUNTATOIMI YHTEENSÄ 1 115 000

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle vuodelle 2017 vahvistamassa talousarviossa on irtaimen omaisuuden perushankintaan merkitty sitova 1 115 000 euron määräraha.

Liikuntaviraston osastot ovat yhdessä tarkistaneet talousarvioehdotuksen hankintamäärärahat. Kullakin osastolla on käytössään määräraha, jonka puitteissa se toteuttaa suunnitellut hankinnat, ja yksittäisten kohteiden hankintahintaa ei enää vahvisteta.

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Irtaimen hankintaehdotus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566