Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/8

 

19.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välisen vuokrasopimuksen jatkaminen

HEL 2016-012430 T 10 01 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää kaupunginhallituksen 19.12.2016, § 1156, liikuntalautakunnalle myöntämän oikeuden perusteella muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välistä vuokrasopimusta seuraavin ehdoin liitteen mukaisesti:

Tällä vuokrasopimuksen lisäliitteellä sovitaan liikuntaviraston ja Stadion-säätiön (jäljempänä säätiö) 9.12.2008 tehdyn pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamisesta siten, että vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden irtisanomisajalla molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2034 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Lisäksi voimassa olevaa vuokrasopimuksen kohtaa 8 (Siirto-oikeus) muutetaan niin, että vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta toiselle ilman vuokranantajan suostumusta.

Vuokrasopimuksen tarkentamista koskeva velvoite

Sopijapuolet sitoutuvat tarkentamaan vuokrasopimuksen ehtoja seuraavasti:

Sopijapuolet sitoutuvat tarkentamaan sopimusta viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua perusparannus- ja uudistamishankkeen valmistuttua vastaamaan hankkeen valmistuttua täsmentyneitä tietoja mm. vuokra-alan, vuokran ja vuokraa koskevan arvonlisäveron suhteen kuitenkin siten, että vuokra-aika ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta. Tulevien ylläpitoon sisältyvien ylläpito- ja vuosikorjausten kustannustenosalta vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokran määrää kulloinkin siltä osin, kun vuokranantajalle aiheutuu arvonlisäverotappioita. Mikäli sopimusaikana tapahtuu vuokran määrään vaikuttavia muutoksia, liikuntavirastolla on oikeus korottaa säätiön vuokraa vastaavalla tavalla.

Kunnossapito

Hankkeen valmistuttua säätiö on velvollinen laatimaan ja ylläpitämään viiden (5) vuoden kunnossapitosuunnitelmaa. Kunnossapitosuunnitelman tarkoituksena on Olympiastadionin arvon ja teknisen kunnon säilyminen vuosikorjauksia jaksottamalla siten, että tilakokonaisuus palvelee toimintaa pitkällä aikavälillä.

Kunnossapitosuunnitelma on ensimmäisen kerran laadittava viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua. Säätiön on esiteltävä kunnossapitosuunnitelma kaupungille tarvittaessa tai vähintään 12 kuukauden välein. Kunnossapitosuunnitelma on hyväksytettävä kaupungilla.

Säätiöllä on velvollisuus pitää kunnossapitosuunnitelmaa yllä jatkuvasti Kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisesta tehdyn sopimuksen (13.3.2013) ja siihen tehdyn lisäyksen (4.3.2015) mukaisesti.

Kunnossapitosuunnitelman perusteella kaupunki, valtio ja säätiö sopivat vuosittaisesta kunnossapitokustannusten euromäärästä, joista säätiö vastaa. Näistä kustannuksista on sovittava vuosittain kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä, ennen säätiön avustushakemuksen jättämistä, myöhemmin kaupungin ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Säätiö vastaa tässä yhteydessä mahdollisesti tehtävistä tarkennusten sisällyttämisestä kunnossapitosuunnitelmaan.

Säätiö raportoi kunnossapitosuunnitelman toteuttamisesta vuosittain kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä, myöhemmin kaupungin ilmoittamaan määräpäivään mennessä Helsingin kaupungille sekä opetus-ja kulttuuriministeriölle. Raportista on ilmettävä, mitä kunnossapitotoimia säätiö on toteuttanut. Säätiö on velvollinen tekemään tarvittavat lisätyöt sille asetetussa määräajassa, jos kunnossapitotoimenpiteet eivät ole olleet riittävät. Arvion kunnossapitotoimien riittävyydestä tekee kaupunki.

Mikäli kunnossapitosuunnitelma ei toteudu, tai säätiö ei noudata velvollisuuttaan kunnossapitotoimien toteuttamisesta, kaupungilla on oikeus teettää kunnossapitotoimet säätiön kustannuksella.

Sopijapuolet toimivat yhteistyössä vuokrasopimuksen, tämän vuokrasopimuksen lisäliitteen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten sopijapuolten ja valtion sopimassa sopimuksessa 13.3.2013 ja lisäyksessä mainittuun sopimukseen 10.3.2015 on sovittu.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus 19.12.2016, § 1156, päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välistä vuokrasopimusta.

Kaupunginhallitus on 17.11.2008 päättänyt oikeuttaa liikuntalautakunnan tekemään vuokrasopimuksen Stadion-säätiön kanssa. Liikuntavirasto on liikuntalautakunnan 9.12.2008 tekemän päätöksen perusteella vuokrannut 1.1.2009 alkaen Stadion-säätiölle 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) yleisten rakennusten tontilla 91-14-514-3 sijaitsevan Olympiastadionin pihapiireineen, yhteensä noin 14 397 m2, liikunta- ja kulttuuritoimintaa varten. Vuokrasopimus on voimassa tällä hetkellä 31.12.2028 asti.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushanke on käynnissä Stadion-säätiön toimesta. Rahoitukseen liittyen on syntynyt tarve pidentää vuokra-aikaa.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja liikuntaviraston väliseen vuokrasopimukseen, joka koskee Olympiastadionia, on tehty muutos ja lisäys. Sen mukaan sopimus on voimassa 1.11.2016 lukien toistaiseksi molemminpuolisin 12 kuukauden irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2034 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Helsingin kaupunki ja valtio ovat allekirjoittaneet 13.3.2013 sopimuksen yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisesta. Lisäys sopimukseen on allekirjoitettu 10.3.2015.

Kaupungin ja valtion välisen sopimuksen mukaan kaupunki ja säätiö sitoutuvat tarkentamaan voimassa olevan vuokrasopimuksen ehtoja Olympiastadionin kunnossapidon osalta.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen on arvioitu valmistuvan vuonna 2019, jonka jälkeen vuokrasopimus uusitaan (arviolta vuoden 2020 alussa) vastaamaan hankkeen tietoja.

Vuokrasopimuksen lisäliitteeseen ei tässä vaiheessa voi laatia arvioita, miten kunnossapitokustannukset mahdollisesti tulevat muuttumaan, koska hanke on kesken. Myöskään arviota tilakeskuksen perimän vuokran määrästä hankkeen valmistuttua ei vielä voida tehdä.

Säätiö velvoitetaan laatimaan ja ylläpitämään viiden vuoden kunnossapitosuunnitelmaa, jonka toteutumisesta se raportoi vuosittain kaupungille sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kunnossapitosuunnitelman perusteella valtio, kaupunki ja säätiö sopivat vuosittaisesta asianmukaisesta kunnossapitokustannusten euromäärästä. Näin on sovittu vuonna 2015 allekirjoitetussa lisäyksessä sopimukseen Helsingin kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa.

Vuokrasopimuskauden jatkaminen on perusteltua rahoituksen järjestämiseen liittyvistä syistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön antamissa ohjeissa "Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamisavustukset" todetaan, että avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Tontin osalta edellytetään lisäksi, että avustuksen saaja omistaa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella hallitsee maapohjaa, jolla rakennus tai laitos sijaitsee. Maanvuokrasopimuksen tulee olla voimassa vähintään 15 vuotta avustuksen myöntämisestä.

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimuksen lisäliite

2

Vuokrasopimus 2008

3

Sopimus 2013

4

Lisäys sopimukseen 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566