Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti 30.11.2016 liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017-2019. Kaupunginhallitus antoi 7.12.2016 lauta-ja johtokunnille vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet.

Kaupunginhallituksen antamissa vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan mm. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 strategiaohjelman vuosiksi 2013–2016. Strategiaohjelma oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2017 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2017–2019 ja on lähtökohtana valmisteltaessa muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Strategiaohjelman ja Khn 16.9.2013 päättämien linjausten mukaisesti tuottavuutta parannetaan 1 % vuosittain vuosien 2014–2017 ajan. Tuottavuus on väline käyttömenojen kasvun hillitsemiseksi. Tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. vuotuisten investointien tason rajaaminen 435 miljoonaan euroon, eläköitymiseen varautumiseksi laadittavat suunnitelmat, tilankäyttö ja tehostamissuunnitelmat sekä menojen kasvun ennaltaehkäisy.

Keskeinen osa strategiaohjelman taloustavoitteissa on 435 milj. euron investointiraami indeksikorotuksin, joka on asetettu koko 10-vuotisen investointiohjelman ajalle. Talousarviovuodelle merkittyjen hankkeiden kustannusseurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siten, etteivät kustannukset ylity. Talousarviovuoden aikana ilmaantuneiden uusien välttämättömien hankkeiden toteuttaminen investointiraamin puitteissa on mahdollista vain säästyneillä määrärahoilla tai myöhentämällä muita hankkeita.

Strategiaohjelman taloustavoitteisiin liittyy olennaisesti toimenpide, jossa tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Tavoitteen saavuttamiseksi virastot laativat selvityksen strategiaohjelman 2013-2016 mukaisten tiloihin liittyvien tavoitteiden toteutumisesta ja tehdyistä tehostamistoimenpiteistä, minkä jälkeen tilakeskus laatii yhteenvedon koko kaupungin osalta 15.1.2017 mennessä. Lisäksi virastojen tulee tilakeskuksen koordinoimana päivittää toimitilasuunnitelmansa hyväksytyn talousarvion sekä strategiaohjelman toimenpiteenä esitetyn tilankäytön tehostamistoimenpiteiden ja palvelutilaverkon kehittämistoimenpiteiden mukaiseksi.

Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen tässä vaiheessa kaikkia kaupungin organisaatio- ja henkilöstömuutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto valmistelee henkilöstön siirtymistä uuteen organisaatioon yhteistyössä virastojen henkilöstöhallintojen kanssa. Pääosa henkilöstöstä jatkaa entisissä tehtävissään.

Toimialamalliin siirtyminen vaikuttaa talousarvioon 2017, vuonna 2017 toteutettavaan talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitystapaan. Lähtökohtana talouden ohjauksen näkökulmasta on, että kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Kaupunginvaltuusto (1.6.2017 aloittava) tulee päättämään määrärahojen siirrosta uuden organisaation mukaisille talousarviokohdille sekä osin nykyisten talousarviokohtien välillä suunnitelman mukaan 28.6.2017.

Organisaatiomuutoksen vuoksi vuonna 2017 seurataan tiivistetysti talousarvion mukaisissa määrärahoissa pysymistä. Virastojen ja liikelaitosten sekä 1.6.2017 aloittavien toimialojen tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista tai viraston oman toiminnan muutoksista kaupunginkansliaan. Muutokset tulee ensisijaisesti sopeuttaa talousarvioon heti muutoksen tullessa tietoon.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä nettobudjetoiduilla yksiköillä, kuten liikuntavirastolla, on toimintakate. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia. Vuoden 2017 talousarviossa liikuntatoimen tulojen yhteissumma on 16 476 000 euroa, menojen -79 923 000 euroa ja talousarviossa sitova erä toimintakate on -63 447 000 euroa. Mahdollisuuksia määrärahan ylityksiin ei ole. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.

Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Vuoden 2017 tulosbudjetit tulee käsitellä lautakunnissa 29.1.2017 mennessä.

Tulosbudjeteista on vietävä hyväksyttäväksi lautakunnalle koko vuoden tulosbudjetin lisäksi viiden kuukauden osuus. Vuoden 2017 talousarviossa tullaan tekemään poikkeuksellinen järjestely 1.6.2017 organisaatiomuutoksessa. Virastojen määrärahat siirretään uuteen organisaatioon ennustetun käytön 31.5.2017 perusteella.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

 

Liitteet

1

2017 Talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566