Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/7

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liikuntatoimen alle 170 000 euron laitos- ja säätiöavustusten jakaminen

HEL 2017-000050 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää jakaa ja samalla oikeuttaa liikuntaviraston maksamaan avustuksen saajille liikuntatoimen vuoden 2017 laitos- ja säätiöavustuksiin osoitetusta 9 025 000 euron määrärahasta 364 000 euroa laitos- ja säätiökohtaisina avustuksina seuraavasti:

Laitos/säätiö

Avustus, euroa

Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry

77 000

Nuorisojääkenttä Oy

77 000

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö

77 000

Suomen Urheilumuseosäätiö

20 000

Tapanilan Urheilutalosäätiö

26 000

Urhea-säätiö

87 000

 

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä avustusten maksamisen avustuksen saajille siten, että avustukset maksetaan neljänä yhtä suurena eränä kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden 7. päivänä ja, että ensimmäinen neljännes maksetaan välittömästi tämän päätöksen jälkeen.

Edelleen lautakunta päättää ilmoittaa, että avustushakemusten käsittelyssä, avustusten myöntämisessä ja maksamisessa sekä avustusten käytön valvonnassa noudatetaan kaupungin varoista yhteisöille myönnettäviä avustuksia koskevan yleisohjeen määräyksiä (khs 12.12.2011 § 1126).

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti vuoden 2017 talousarvioon laitos- ja säätiöavustuksiin varattavaksi yhteensä 9 025 000 euroa, joista talousarvioon merkittäviin yli 170 000 euron avustuksiin 8 661 000 euroa ja alle 170 000 euron avustuksiin 364 000 euroa. Kaupunginvaltuusto vahvisti 30.11.2016 hyväksymässään talousarviossa määrärahat lautakunnan esityksen mukaisesti.

Liikuntalautakunnalla on oikeus päättää avustuksista, joita talousarviossa ei ole eritelty. Näitä ovat laitoksille ja säätiöille jaettavat alle 170 000 euron avustukset. Kyseessä olevien avustushakemusten yhteissumma oli  630 000 euroa. Alle 170 000 euron avustusten määräraha oli sekä liikuntalautakunnan talousarvioehdotuksessa että kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 364 000 euroa eli saman verran kuin vuonna 2016.

Esittelijä esittää, että laitos- ja säätiöavustuksiin vielä käytettävänä olevasta 364 000 euron määrärahasta jaettaisiin 364 000 euroa laitos- ja säätiökohtaisina avustuksina seuraavasti:

Laitos/säätiö

Esitys avustukseksi v. 2017 euroa

Anottu avustus v. 2017 euroa

Avustus v. 2016 euroa

Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry

77 000

130 000

77 000

Nuorisojääkenttä Oy

77 000

 100 000

77 000

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö

77 000

 220 000

77 000

Suomen Urheilumuseosäätiö

20 000

 20 000

20 000

Tapanilan Urheilutalosäätiö

26 000

 50 000

26 000

Urhea

87 000

 110 000

87 000

YHTEENSÄ

 364 000

630 000

364 000

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 12.12.2011 § 1126 kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden uudistamisesta. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus päätti myös, ettei tule antamaan erillistä maksatusohjetta, vaan valtuuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen antamaan tarvittaessa lisäohjeita. Avustushakemusten käsittelyssä, avustusten myöntämisessä ja maksamisessa sekä avustusten käytön valvonnassa noudatetaan kaupungin varoista yhteisöille myönnettäviä avustuksia koskevan yleisohjeen määräyksiä.

Kaupunginhallitus päätti vielä, että avustushakemukset ja niiden liitteet tulee jatkossa jättää ensisijaisesti sähköisesti kaupungin asiointiportaalin (asiointi.hel.fi) kautta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että em. päätöksen liitteeseen sisältyvä avustushakemus täyttö-ohjeineen (Lv 290) hyväksytään uudeksi hakemuslomakkeeksi kirjallisten hakemusten tekoa varten.

Talousarviossa nimeltä mainituille avustuksensaajille valvova viranomainen tiedottaa avustuspäätöksen yhteydessä mahdollisuudesta hakea avustusta seuraavan vuoden toimintaa varten kirjeessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, kuitenkin viimeistään huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä ennen virka-ajan päättymistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1

AVJÄLA17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustuksensaajat

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566