Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

MERI/1

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymästä toivomusponnesta 13 (Jape Loven)

HEL 2016-012104 T 00 00 03

HEL 2016-012151, HEL 2016-012152

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikuntalautakunta kannattaa kaikkia kolmea Rastilan leirintäalueen tulevaisuutta koskevaa toivomuspontta ja pitää niissä esitettyjä selvitys- ja arviointitarpeita tärkeinä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin matkailulle on niin suuri ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei uusi vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä.

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulkomaalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Henkilöä kohden Rastilan asiakkaat jättävät Helsingille enemmän rahaa henkilöä kohden vuorokaudessa (117,00 euroa) kuin ulkomaiset risteilymatkustajat (65,00 euroa).

Rastilan leirintäalueella on kymmenen (10) vakituista työntekijää ja kesäisin tämän lisäksi noin 40 helsinkiläistä nuorta kausityöntekijää, jotka saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen ostoon suurin osin Itä-Helsingin alueen yrityksiltä.

Rastilan leirintäalueen koko on 14,249 hehtaaria ja alueella on majoituskapasiteettia:

        6 saunallista lomamökkiä

        7 hirsimökkiä

        5 perhemökkiä

        4 leirintämökkiä

        165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa

        80 telttapaikkaa

        lisäksi kesäisin kesähostelli Karavaanin 65 vuodepaikkaa sekä koulun hiekkakentällä 20 matkailuajoneuvopaikkaa

Kokous- ja vuokratila:

        Isännän talo

        Aitta

        Kartanon kenttä

        2 rantasaunaa

        2 perhesaunaa

Muut palvelut:

        keskushuolto- ja toimistorakennus

        vastaanottorakennus

        4 yleisökäytössä olevaa huoltorakennusta, joissa naisten ja miesten WC:t ja suihkut, 2 invasuihkua ja invawc:t, lasten hoitohuone, lasten leikkihuone, sisäkeittiö, kemiallisen wc:n tyhjennys ja asiakkaitten pyykkitupa

        3 kesäkeittiötä

        2 grillauspaikkaa

        tv-huone/ lasten leikkinurkka

        2 lasten ulkoleikkipaikkaa

Lisäksi eräs Rastilan kiistattomista valteista on hieno kahvilana ja ravintolana toimiva kartanorakennus monipuolisine tiloineen.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Rastila on huipputasoa esimerkiksi energiatehokkuuden ja kierrätyksen osalta. Kaupunki on investoinut Rastilan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 2011 – 2016 yli 2 miljoonaa euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen muualle maksaisi infrastruktuureineen 15 – 20 miljoonaa euroa, jonka suuruisen rahoituksen löytyminen miltään taholta olisi erittäin epätodennäköistä.

Helsingin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan matkailuajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan vuosittain lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneuvoa muualle, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Jotta näin mittava matkailutulojen menetys ei jatkuisi, on liikuntalautakunta lausunnossaan Östersundomin yleiskaavasta esittänyt 250 matkailuajoneuvon kapasiteetin omaavan leirintäalueen perustamista Östersundomiin Rastilan lisäalueeksi.

Rastilan leirintäalueen sijainti metroaseman vieressä on poikkeuksellisen hyvä jopa Euroopan mittakaavassa. Suora ja nopea metroyhteys vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja Helsingin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintiongelmia.     

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2016 käsitellessään Helsingin uutta yleiskaavaa hyväksynyt seuraavat kolme toivomuspontta:

Toivomusponsi 13: Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet Rastilan leirintäalueen uudelleensijoittumiselle Helsingissä nykyisen kaltaisena matkailukohteena ennen kuin leirintäalueen nykyistä aluetta voidaan käyttää rakentamiseen.

Toivomusponsi 24: Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen leirintäalueen ja Rastilan kartanon asemakaavavaihetta tehdään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalueen siirto muualle, vaikuttaisi alueen yritysten, matkailupalveluiden ja Vuosaaren alueen talouteen, toimintakykyyn ja edellytyksiin sekä työpaikkojen syntyyn alueelle.

Toivomusponsi 25: Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä selvitetään leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys ja matkailupalvelujen saavutettavuus leirintäalueen eri käyttäjäryhmien kannalta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Terhi Paarnio, leirintäpäällikkö, puhelin: 310 71439

terhi.paarnio(a)hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahavirrat sekä tulo ja työllisyysvaikutukset Helsingin seudulla

2

Lausunto Camping Visit Finland

3

Lausunto SF Caravan

4

Nordisk Campingråd uttalande Rastila Camping Helsingfors

5

Lausunto Visit Helsinki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4940

Toivonkatu 2 A

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87826

 

FI02012566