Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponteen

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että yleiskaavan toteuttamisohjelmassa otetaan asukkaiden ja virkistysalueiden käyttäjien toiveet ja tarpeet huomioon mahdollisimman hyvin ja riittävän laajasti. Toteuttamisohjelmassa tulee myös huomioida asukkaiden muuttuvat tarpeet ja toimintaympäristön muutokset.

Liikuntalautakunnan mielestä toteuttamisohjelma on laadittava ja sitä on päivitettävä tiiviissä yhteistyössä virastojen ja jatkossa toimialojen kanssa. Toteuttamisohjelma on myös linkitettävä kaupungin strategiaan.

Helsingin viher- ja virkistysverkosto on ainutlaatuinen: meri- ja saaristoluonto, urbaanit puistot, ulkoilureitit, kulttuurimaisemat ja kaupunkimetsät tarjoavat merkittäviä liikunnan ja virkistymisen mahdollisuuksia. Liikuntalautakunnan mielestä yhtenä yleiskaavan toteuttamisen tavoiteena pitääkin olla, että viher- ja virkistysverkosta saadaan tulevaisuudessa entistä helpommin saavutettava, vetovoimaisempi ja palveluiltaan monipuolisempi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun Helsingin uusi yleiskaava - Kaupunkikaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8 ”Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää että kaupunginhallitus selvittää miten tulevassa yleiskaavasuunnitelmassa voidaan ottaa alueen asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet huomioon mahdollisimman hyvin.”

Liikuntalautakunnan lausunnossa 4.2.2016 kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavaehdotuksesta todettiin: ”Yleiskaavassa tulee huomioida, että viher- ja virkistysalueet ovat eheitä ja viheryhteydet jatkuvia. Asuinalueiden yhteyksien viherverkkoon tulee olla sujuvia ja välittömiä. Vhersiltoihin ja –alikulkuihin liikuntalautakunta suhtautuu kustannussyistä epäillen. Viherverkoston säilytys nykylaajuudessa on tärkeää, jottei lisärakentamisen aikaansaama kulutuksen kasvu aiheuta jo ennestään runsaasti käytetyille viheralueille liian suurta kulutusta.”

Vuorovaikutusraportissa 14.6.2016 todettiin vastineena liikuntalautakunnan lausunnolle: ”Yleiskaavassa on säilytetty keskeiset vihersormet sekä esitetty niitä yhdistävät viheryhteydet. Viherverkoston on tarkoitus olla katkeamaton. Viheryhteyksien toteuttamistapa voi vaihdella alueesta riippuen, ja se selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa. Vihersillat ja -alikulut ovat mahdollisuus, silloin kun vilkkaan kadun tai muun rakenteen takia muu ei ole mahdollinen.”

Liikuntalautakunta lausui myös kohdasta Liikuntapuistot, lähiliikuntapaikat ja sisäliikuntapaikat: ”Monilla liikuntaviraston toimialueilla yleiskaava poikkeaa merkittävästi tuoreista, vastavalmistuneista asemakaavoista. Jotkut liikuntapuistot tai niiden osat on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi. Tämä ei anna selkeää kuvaa liikuntapuistojen tulevaisuudesta, eikä niiden säilyttäminen ei ole taattua. Yleiskaavassa liikuntaan tarkoitetut alueet tulisi olla määritelty ja merkitty omilla merkinnöillään.”

Vuorovaikutusraportin 14.6.2016 vastine: ”Yleiskaavaratkaisu mahdollistaa liikuntapuistojen säilymisen kaikkialla. Suuremmat liikuntapuistot sijaitsevat kaavan virkistys- ja viheralueilla, pienet liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat ovat asuntovaltaisilla alueilla tai keskustoissa. Yleiskaavan tarkkuudella ei pieniä puisto- ja lähivirkistysalueita eikä lähiliikuntapaikkoja erikseen osoiteta omalla pääkäyttötarkoitusmerkinnällä. Mm kaavaselostuksessa ja muissa liiteraporteissa korostetaan liikuntapuistojen merkitystä.”

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566