Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 98

HEL 2021-006768 T 11 00 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi