Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.09.2021 § 150

HEL 2021-010162 T 08 00 08

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

23.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526

jarno.koykka(a)hel.fi