Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

23.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Raide-Jokeri -hankkeen etenemisen tilannekatsaus

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokeri -hankkeen radan ja varikon rakentaminen etenee hyvin rakentamisen valmiusasteen olleessa nyt noin 67 %. Rakentamistyöt käynnistyivät kesäkuussa 2019 ja matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2024. Rakentamistyöt ovat pysyneet hyvin myös kokonaisbudjetissa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.03.2021 § 43

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

14.01.2021 Ehdotuksen mukaan

06.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566