Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

HEL 2020-010975 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2021 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

        2.9.

        30.9.

        28.10.

        23.11.

        2.12.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia syyskaudella 2021 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

        19.8.

        23.9.

        14.10.

        9.11.

        16.12.

Käsittely

Samalla johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 13.8.2021 klo 15:00.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 92

HEL 2020-010975 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaisen kokouksensa keskiviikkona 11.8. klo 8:15.

12.11.2020 Ehdotuksen mukaan

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566