Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (6)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

HEL 2020-006667 T 02 08 01 00

Päätös

Johtokunta valitsi omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi Capgemini Finland Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään toimittajan kanssa toiminnanohjausjärjestelmästä puitesopimuksen, toimitussopimuksen ja tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan seuraavat tarjouspyynnön mukaiset optiot osana toiminnanohjausjärjestelmätoimitusta:

        raitioradan päivittäishuolto ja sen ylläpito, ja

        ratainfran kunnossapidon karttatoiminnot ja sen ylläpito.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvän toimitussopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 2.506.561,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen järjestelmän kokonaistoimituksen, em. optiot, sen vaatimat lisenssit ja mahdolliset projektin aikaiset lisä- ja muutostyöt.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 1.183.940,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen vuosittaiset lisenssimaksut, käyttöönoton jälkeisen koulutustuen ja pienkehityspalvelun ja järjestelmän ylläpidon enintään kuudelle vuodelle.

Esittelijä

vs. yksikön johtaja

Ari Päivärinta

Lisätiedot

Aimo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 310 25932

aimo.lepisto(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Laatuarvioinnin perustelu

3

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

IT-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (66H19) omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä puitejärjestelynä.

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) mukainen neuvottelumenettely.

Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.

Toimitusjohtaja valitsi 15.5.2020, 78 §, ehdokkaat neuvotteluvaiheeseen.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 15.1.2021. Lopullisten tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 19.2.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa ja osallistumispyynnön soveltuvuusvaatimuksissa.

Hankepäätös

Johtokunta hyväksyi 23.1.2020, 6 §, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankesuunnitelman 14.1.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta sisältäen suunnittelun, kehittämisen, käyttöön vaadittavat lisenssit ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä enintään 2,96 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Aimo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 310 25932

aimo.lepisto(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Laatuarvioinnin perustelu

3

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

IT-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.05.2020 § 78

HEL 2020-006667 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen neuvotteluvaiheeseen seuraavat osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat:

        Capgemini Finland Oy

        CGI Suomi Oy

        Digia Finland Oy

        Ernst and Young Oy

        Neomore Consulting Oy

        Sigma Solutions Oy

Päätöksen perustelut

Neuvottelumenettelyn tausta ja tarkoitus

Tarjouskilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). Hankinnan kohteena on omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä ylläpito.

Tarjouskilpailusta ilmoittaminen

Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukainen neuvottelumenettely.

Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.

Osallistumishakemusten käsittely

Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 8.5.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) osallistumishakemusta seuraavilta yrityksiltä:

        ABB Power Grids Finland Oy

        Capgemini Oy

        CGI Suomi Oy

        Digia Finland Oy

        Ernst and Young Oy

        Neomore Consulting Oy

        Sigma Solutions Oy

Kaikki Osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat täyttivät Osallistumispyynnön mukaiset soveltuvuusvaatimukset.

Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen valitaan enintään kuusi (6) ehdokasta, jotka täyttävät Osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat sijoittuneet osallistumispyynnössä ilmoitetun ehdokkaiden järjestykseen laittamisen perusteella sijanumeroille 1 – 6.

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä todetaan, että jos ehdokkaita ilmoittautuu mukaan neuvottelumenettelyyn enemmän kuin voidaan ottaa mukaan tarjouskilpailuun, käytetään referenssejä vertailuperusteena ehdokkaita karsiessa siten, että ilmoitetuista referensseistä annetaan pisteitä ennakkoon ilmoitetun mukaisesti.

Referenssien pisteyttämisen jälkeen ehdokkaat on laitettu seuraavaan järjestykseen:

1. CGI Suomi Oy
2. Ernst and Young Oy
3. Neomore Consulting Oy
4. Digia Finland Oy ja Sigma Solutions Oy (samoilla pisteillä)
6. Capgemini Oy
7. ABB Power Grids Finland Oy

Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen otetaan mukaan sijoille 1 – 6 sijoittuneet ehdokkaat.

Referenssien vertailu on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Aimo Lepistö, ict-projektipäällikkö, puhelin: 310 25932

aimo.lepisto(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566