Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Pyöräilykauden 2020 yhteenveto

HEL 2019-012218 T 08 02 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkipyöräkausi 2020 sujui pandemia-aikana pääosin suunnitelmien mukaan. Palvelun käyttömäärät olivat noin 75 prosenttia edellisen vuoden tasosta, joten poikkeavien olosuhteiden vaikutus oli selvä, mutta pienempi kuin muussa joukkoliikenteessä. Palvelun asiakastyytyväisyys laski hieman, mutta on edelleen korkealla tasolla. Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 kaupunkipyöräpalvelun laajennuksesta.

Polkupyörien liityntäpysäköinnissä toteutettiin vuoden 2020 aikana useita kohteita, joissa päivitettiin ja lisättiin pyöräpysäköinnin laatua ja kapasiteettia verrattain kevyillä ratkaisuilla. Vuoden aikana valmistuivat suunnitelmat lähivuosien investoinneista pyöräpysäköinnin palvelutason parantamiseksi ja selvitys tulevaisuudessa kasvavien pyöräilijämäärien vaatimasta liityntäpysäköinnin kapasiteetista.

Pyöräkeskus toimi tälläkin kaudella. Seuraavalle kaudelle sijainti tulee vaihtumaan Kiasman remontin vuoksi.

Kaudella 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa innovaatiohaku ”Keksi pyörä uudelleen”. Haun perusteella toteutettiin kaksi pilottihanketta, joissa kokeiltiin yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Jätkäsaaren seudulla ja pyörien saatavuutta ennustavaa sovellusta osana kaupunkipyöräpalvelua. Molemmat kokeilut olivat onnistuneita.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.12.2019 § 205

HEL 2019-012218 T 08 02 03

Päätös

Liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566