Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (6)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Esitys liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran uudelleen täyttämisestä

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi Petri Lumijärven 1.10.2019 alkaen niin, että virasta maksettava kokonaispalkka on 7000 euroa/kk.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite ansiovertailu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hallintopäällikkö

Esitysteksti

Henkilöstöpäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian aiempi käsittely

HKL:n johtokunta päätti 2.5.2019 (§ 77), että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Lisäksi johtokunta kehotti HKL:ää julistamaan johtajan virka haettavaksi johtokunnan hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Johtajan viran kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin hakijan eduksi katsottavan:

        näyttö edistyksellisestä ja menestyksekkäästä HR-johtamisesta suorittavan työn työyhteisössä

        muiden tukitoimintojen, kuten hankinnan johtaminen

        kyky kehittää toimintoja innovatiivisesti

        erinomaiset yhteistyötaidot

        kyky kantaa vastuuta ja toimia ratkaisuhakuisesti

        asiantuntijaorganisaation johtaminen.

Virkaa täytettäessä tuli erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja vastaa HKL:n henkilöstötoiminnon, viestinnän, hankinnan ja hallintopalveluiden toiminnasta, yksikön toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta, sekä yksikön henkilöstön johtamisesta. Yksikön johtaja osallistuu johtoryhmätyöskentelyssä laaja-alaisesti ja aktiivisesti koko HKL:n toiminnan kehittämiseen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan saapui määräajassa yhteensä 31 hakemusta, joista 3 ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Hakemusten perusteella parhaiksi arvioituja hakijoita haastateltiin kaksivaiheisesti HKL:ää avustavan ulkoisen asiantuntijan sekä toimitusjohtajan ja henkilöstöpäällikön toimesta. Haastattelujen perusteella osasta hakijoista teetettiin lisäksi soveltuvuusarviointi. Lisäksi johtokunta haastatteli kokouksessaan 20.6.2019 kärkihakijoita.

Johtokunta päätti 25.6.2019 (§ 125), että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi valitaan Petri Lumijärvi 1.10.2019 alkaen.

Valintapäätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka liikenneliikelaitoksen johtokunta hylkäsi 22.8.2019 (§ 130). Asiasta tehtiin sen jälkeen kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi lainvoimaisella päätöksellään 2.11.2020 HKL:n johtokunnan päätökset 25.6.2019 (§ 125) ja 22.8.2019 (§ 130) edellä kuvattua henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämistä koskien. Siten esitys henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämisestä tuodaan uudestaan johtokunnan käsiteltäväksi.

Viran uudelleen täyttäminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 2 kohdan mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta mm. siitä syystä, että virkaan ottamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi.

Uutta käsittelyä varten HKL on käynnistänyt henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran uudelleen täyttämisen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta. Vuonna 2019 virkaa hakeneilta, kelpoisuusvaatimukset täyttäviltä hakijoilta tiedusteltiin 24.11.2020 sähköpostitse, ovatko he edelleen käytettävissä johtajan virkaan. Annettuun määräpäivään 7.12.2020 mennessä viisi hakijaa ilmoitti olevansa edelleen käytettävissä henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan.

Koska virkaan oli käytettävissä useampi kuin yksi hakija, suoritettiin viiden virkaan käytettävissä olevan hakijan välillä ansioiden vertailu (liite 1). Kevään 2019 hakuprosessin aikana jätettyjen hakemusten ja suoritettujen haastattelujen perusteella vuonna 2019 psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa, joista kaksi, ********** ja Petri Lumijärvi, ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä viran uudelleentäytössä.

Petri Lumijärvi on suorittanut Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2016, pääaineenaan henkilöstöjohtaminen. Lisäksi Lumijärvi on suorittanut Laurea-ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2006.

Hän on työskennellyt Traficomissa henkilöstöosaston päällikkönä ajalla 2010-2019. Tätä ennen hän on toiminut henkilöstöpäällikkönä Rautatievirastossa vuosina 2006-2009, yksikön päällikkönä Ratahallintokeskuksessa vuosina 2003-2006 ja varastopäällikkönä / turvallisuusupseerina Puolustusvoimissa vuosina 1996-2003.

Petri Lumijärvi on toiminut valtion henkilöstöhallinnon foorumin puheenjohtajana ja valtion HR-ohjausryhmän jäsenenä. Erityisenä vahvuutena hänellä on henkilöstöhallinnon kokonaisvaltainen tuntemus, organisaatiomuutosten läpivienti ja monipuolinen esihenkilökokemus. Lumijärvellä on lisäksi runsaasti kokemusta julkishallinnosta.

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

HKL:n johtokunnalla on ollut käytettävissään hakemukset, ansiovertailu, soveltuvuusarvioinnit sekä toimitusjohtajan suullinen arvio hakijoista. Lisäksi johtokunta haastatteli 20.6.2019 kokouksessa kärkihakijoita.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön virassa korostuu henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen suorittavan työn työyhteisössä, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen tukipalveluita tuottavassa yksikössä sekä erinomaiset yhteistyökyvyt.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa tehtävä ja sen kehittämismahdollisuudet HKL:llä.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan valinnassa huomioidaan viralle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä hakuilmoituksessa mainitut kriteerit. Päätösesityksessä on kokonaisuutena otettu huomioon hakijoiden tähänastiset urat ja niistä saadut selvitykset, soveltuvuusarvioinnit sekä suoritetut haastattelut.

Edellä kuvatun kokonaisarvioinnin perusteella Petri Lumijärvi tulisi valita HKL:n henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan.

Valintaa puoltaa Lumijärven pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista henkilöstöhallinnon johtamistehtävistä ja hyvä kokemus palvelualueen tehtäväkentästä. Hänellä on vahva motivaatio sekä potentiaali tukea HKL:ää niin lähiajan kuin myös pitemmän aikavälin strategisissa ja käytännönläheisissä haasteissa. Hyvä toimialatuntemus on myös hänelle eduksi.

Lumijärven vahvuutena on strateginen ja valmentava johtamisote sekä erinomainen kokemus muutosjohtamisesta ja asiakaslähtöisten toimintatapojen uudistamisesta. Hän on onnistunut menestyksekkäästi monissa muutostilanteissa ja haasteellisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Hänellä on ollut keskeinen rooli suurien organisaatiomuutosten läpiviennissä sekä kokemusta henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishankkeista ja työhyvinvoinnin merkittävästä parantamisesta myös työntekijävaltaisessa yhteisössä. Erityistä kokemusta hänellä on yhteistyöverkostoissa toimimisesta.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtamisen näkökulmasta Lumijärven vahvuutena on erinomaisen työkokemuksen lisäksi hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä uudistava ja kehittävä työote. Hänellä on kyky hahmottaa viran kannalta olennaiset kehittämisalueet ja HKL:n tulevaisuuden haasteet. Vaikka hän on tavoitehakuinen ja omaa kyvyn strategiseen ajatteluun ja kriittiseen päättelykykyyn, on hänen työtapansa kuitenkin myös hyvin käytännönläheinen ja aikaansaava ja hän on helposti lähestyttävä. Hänen vahvuuksiinsa kuuluvat myös esimiesten johtamistyön tukeminen sekä työehtosopimusten tuntemus ja soveltaminen.

 

 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite ansiovertailu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hallintopäällikkö

Esitysteksti

Henkilöstöpäällikkö

Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 130

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä 15.7.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 25.6.2019 (125 §) tekemää henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämistä koskevaa päätöstä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

25.06.2019 Ehdotuksen mukaan

20.06.2019 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566