Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

04.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 204

Johtokunnan päätöksiin perustuvien sopimusten allekirjoittaminen

HEL 2019-009500 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten 19.9.2019 (150 §) tekemänsä päätöksen, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa kyseessä olevan yksikön johtaja sekä hallintopäällikkö tai henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jenny Wihonen, lakimies, puhelin: 310 25370

jenny.wihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 § 2 mom. mukaan toimielimen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jenny Wihonen, lakimies, puhelin: 310 25370

jenny.wihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.09.2019 § 150

HEL 2019-009500 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten 19.1.2006 (8 §) tekemänsä päätöksen, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa kyseessä olevan yksikön johtaja sekä hallintopäällikkö.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Katariina Laine, lakimies

katariina.laine(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566