Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Hallintomuotoselvitys, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-005371 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän työ valmistui kesäkuun alussa ja kansliapäällikkö merkitsi 30.8.2019 työryhmän loppuraportin tiedoksi.

Työryhmä tunnisti useita keskeisiä HKL:n organisointitavan valintaan vaikuttavia muutosvoimia, kuten raideliikenteen kasvava rooli kaupunkikehityksen toteutuksessa, suunnitteilla olevat useat uudet seudulliset raidehankkeet, jotka tulevat yhtymään Helsingin kantakaupunkiverkkoon sekä markkinaehtoisuuden lisääntyminen raideliikennöinnissä ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) mahdolliset liikennöinnin kilpailutuksia koskevat päätökset.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Tämän johdosta HKL:n hallintomuodon muuttaminen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi on tarkoituksenmukaista ja niin Helsingin kaupungin, HKL:n kuin laajemminkin Helsingin seudun etujen mukaista.

Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020. HKL Oy on lähtökohta jatkokehittämiselle kohti seudullisuutta mahdollistavaa ja tukevaa toimintamallia, minkä edellytyksenä on myös seudun muiden kuntien osallistuminen yhteisten seudullisen raideliikenteen palveluratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiöittäminen esitetään toteutettavaksi hallinnollisesti liiketoimintasiirtona, jossa HKL:n henkilöstö siirtyy perustettavan yhtiön palvelukseen liikkeenluovutuksena ns. vanhoina työntekijöinä.

Työryhmän näkemyksen mukaan esitetyn organisaatiomallin vahvuuksia ovat muun muassa:

        Yhtiörakenne on yksinkertainen omistajaohjauksen näkökulmasta ja mahdollistaa tehokkaasti johdettuna tuottavuuden ja toiminnan kehittämisen,

        Laaja, HKL:n synergioita, tukeva ja osaamiskeskittymää ylläpitävä kokonaisuus säilyy,

        Malli antaa joustavuutta investointitalouden, rahoituksen ja käyttötalouden suunnitteluun,

        Malli mahdollistaa seudullisen raideliikenneinfran ja -kaluston pitämisen yhden toimijan hallinnassa, mutta se vaatii seudun kuntien ja HSL:n myötävaikutuksen,

        Malli mahdollistaa tulevaisuudessa yhtiön jatkokehittämisen ja esim. jakaantumisen seudullisten ratkaisujen edistämiseksi.

Työryhmän esitystä käsitellään syksyn aikana kaupungin päätöksentekoelimissä. Kaupunginhallituksen aamukoululle annettiin selostus tilanteesta torstaina 3.10.2019. Seudullisia ratkaisuvaihtoehtoja tarkastellaan syksyn aikana myös yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa käynnistetyssä raitiotieverkkojen seudullista organisointia koskevassa selvityksessä, jonka on määrä valmistu marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa annetaan suullinen selostus valmistelutilanteesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 82

HEL 2019-005371 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566