Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

25.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Päätös liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämisestä

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi valitaan Petri Lumijärvi 1.10.2019 alkaen niin, että virasta maksettava kokonaispalkka on 7000 euroa/kk.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta päätti kokouksessaan 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että HKL:ään perustettiin mm. henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö. Johtokunta edelleen päätti kokouksessaan 2.5.2019 kehottaa liikenneliikelaitosta julistamaan henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka täytetään 1.10.2019 lukien johtokunnan hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Johtokunta päätti myös, että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. HKL:n osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkaus on määritelty Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta 4 § mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja, että hakuajan on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Yksikön johtajan virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisellä rekrytointisivulla ajalla 10.5.–4.6.2019.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan saapui määräajassa yhteensä 31 hakemusta, joista 3 ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Hakemusten perusteella parhaiksi arvioituja hakijoita haastateltiin kaksivaiheisesti HKL:ää avustavan ulkoisen asiantuntijan sekä toimitusjohtajan ja henkilöstöpäällikön toimesta. Haastattelujen perusteella osasta hakijoista teetettiin lisäksi soveltuvuusarviointi.

HKL:n johtokunnalla on ollut käytettävissään hakemukset, soveltuvuusarvioinnit sekä toimitusjohtajan arvio. Lisäksi johtokunta haastatteli kokouksessaan 20.6.2019 kärkihakijoita.

Petri Lumijärvi on koulutukseltaan YAMK (yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma) sekä AMK (tradenomi, turvallisuus). Tällä hetkellä hän työskentelee Traficomissa henkilöstöosaston päällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Trafissa, Rautatievirastossa ja Ratahallintokeskuksessa. Hän toimii myös valtion henkilöstöhallinnon foorumin puheenjohtajana ja valtion HR-ohjausryhmän jäsenenä.

Hannu Sivula on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee suomalaisen kansainvälisen teollisuusyrityksen henkilöstöjohtajana. Hän on aiemmin työskennellyt useissa yrityksissä henkilöstöhallinnon alan tehtävissä. Hänellä on henkilöstöhallinnon kokemusta noin 20 vuoden ja johtoryhmätyöskentelyn kokemusta noin 10 vuoden ajalta.

Carita Rönnberg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on ollut viimeiset 3,5 vuotta työelämän ulkopuolella, mutta aiemmin työskennellyt useissa yrityksissä henkilöstöjohtajana ja henkilövalintakonsulttina. Hänellä on henkilöstöhallinnon kokemusta noin 25 vuoden ja johtoryhmätyöskentelyn kokemusta noin 15 vuoden ajalta.

Esittelijä toteaa, että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan valinnassa huomioidaan viralle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä hakuilmoituksessa mainitut kriteerit. Esittelijä on edellä olevan mukaisesti ottanut päätösesityksessään kokonaisuutena huomioon hakijoiden tähänastiset urat ja niistä saadut selvitykset, soveltuvuusarvioinnit sekä suoritetut haastattelut.

Edellä kuvatun kokonaisarvioinnin perusteella toimitusjohtaja esittää, että HKL:n henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan valitaan Petri Lumijärvi. Kokonaisarvioinnin perusteella hänen kykyprofiilinsa on erittäin vahva ja hän omaa erinomaiset edellytykset vastata HKL:n tulevaisuuden haasteisiin, joista erityisinä vahvuuksina Lumijärvellä ovat henkilöstö- ja muutosjohtaminen. Lumijärvi pystyy parhaiten antamaan sellaisen panoksen, jota HKL tässä tilanteessa menestyäkseen tarvitsee. Lumijärven vahvuuksia ovat mm. maanläheinen avoin johtamistyyli, selkeäpiirteisyys, ratkaisuhakuisuus, kyky kommunikoida vakuuttavasti eri tasoilla henkilöstöryhmien kanssa sekä täytäntöönpanokyky. Vaikka hän on tavoitehakuinen ja omaa kyvyn strategiseen ajatteluun ja kriittiseen päättelykykyyn, on hänen työtapansa kuitenkin myös hyvin käytännönläheinen ja aikaansaava ja hän on helposti lähestyttävä. Hän on onnistunut menestyksekkäästi monissa muutoksissa ja haasteellisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Lumijärvellä on vahvat näytöt työhyvinvoinnin parantamisesta myös työntekijävaltaisessa yhteisössä. Hänen vahvuuksiinsa kuuluvat myös esimiesten johtamistyön tukeminen sekä työehtosopimusten tuntemus ja soveltaminen. Hänellä on vahva motivaatio sekä potentiaali tukea HKL:ää niin lähiajan kuin myös pitemmän aikavälin strategisissa ja käytännönläheisissä haasteissa. Hyvä toimialatuntemus on myös hänelle eduksi.

Päätöksentekoprosessi

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 (kaupunginhallitus 17.12.2018) mukaisesti HKL on saanut 26.4.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myönteisen lausunnon viran avoimeksi julistamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä tasosta ja säännöksen 2 momentin mukaan ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 20.06.2019 § 123

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.06.2019 Pöydälle

Esteelliset: Elina Norrena

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566