Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90.000.000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan, jonka nostoajankohdasta sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja liikenneliikelaitoksen (HKL) kesken.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Rahoituspäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HKL:n investoinnit olivat 167,9 milj. euroa vuonna 2017 ja 107,2 milj. euroa vuonna 2018. HKL rahoittaa investointinsa tulos- ja lainarahoituksella.

HKL:llä on kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa 31.12.2018. HKL nosti kaupungin sisäistä lainaa 130,0 milj. euroa vuonna 2018, loppuosa lainapääomasta on nostettu 2000-luvun alussa. Lisäksi HKL on nostanut lainoja Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta vuosina 2012-2016; lainojen pääoma on 233,1 milj. euroa 31.12.2018.

HKL:n ulkopuoliset lainanostot on pyritty ajoittamaan koko kaupungin kassatilanteen kannalta niin, että kaupungin kassavarat on optimoitu. HKL ei ole nostanut uusia kaupungin ulkopuolisia lainoja vuosina 2017 ja 2018, koska kaupungilla ei ole ollut lainatarvetta. Myöskään vuonna 2019 kaupungilla ei ole tarvetta ulkopuolisen lainojen nostoon.

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvioon sisältyy HKL:n johtokunnan lainanottovaltuus 266,6 milj. euron kaupungin sisäisen lainan nostoon. Kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 §, talousasioiden 11. kohdan mukaan lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Lainan määrä ja ehdot

Vuonna 2019 nostettava lainamäärä on korkeintaan 90,0 milj. euroa. Laina voidaan nostaa korkeintaan kolmessa erässä ja lainan nostoajankohdista sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja HKL:n kesken. Laina kohdistetaan uusien raitio- ja metrovaunujen sekä vaunujen peruskorjauksien rahoitukseen.

HKL on alustavasti sopinut lainan ehdoista kaupunginkanslian kanssa seuraavasti:

        Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta.

        Lainan lyhennykset alkavat vuonna 2021

        Lainasta puolet nostetaan kiinteäkorkoisena ja puolet vaihtuvakorkoisena

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Rahoituspäällikkö

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 644

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 130 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 65 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 65 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2020.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 135

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566