Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

07.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskeva hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1

01_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Hankesuunnitelma

2

02_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Asemapiirustus

3

03_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Arkkitehtipiirrustukset_L2

4

04_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Kustannuselvitys

5

06_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_alueen_vuokraus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamisella parannetaan Helsingin metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmistetaan Ruoholahden metroaseman sähkönjakelun toiminta. Uudella sähkönsyöttöasemalla myös mahdollistetaan Kampin ikääntyneen sähkönsyöttöaseman uusiminen lähitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Rautatientorin länsipuolella on tällä hetkellä metrojärjestelmän sähkönsyöttöasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholahden asemien välillä metrotunneli käy huomattavan syvällä alittaessaan Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva ylämäki radalla ja sähkönsyötön tehon rajallisuus aiheuttavat metron liikennöinnille luotettavuutta heikentävän metrojunien kiihtyvyysrajoituksen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sähkönsyöttöaseman prosessilaitteistot ovat lähes 30 vuotta vanhat ja ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Kampin sähkönsyöttöaseman vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikennöinnin keskeytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden välillä. Kampin sähkönsyöttöaseman laitteistojen välttämätön uusiminen ilman muita merkittäviä sähkönsyötön toimintavarmuutta parantavia toimenpiteitä olisi todennäköisesti mahdotonta.

Sähkönsyöttöaseman suunnittelussa on selvitetty myös vaihtoehtoisia ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sähkönsyöttöaseman kehittämistä edelleen, tilapäisen sähkönsyöttöaseman rakentamista Kamppiin tai sähkönsyöttöaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasolle, mutta nyt esitetty Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta muita selvitettyjä vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisäksi Ruoholahden metroaseman nykyisessä asemakohtaisessa muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistämällä asemamuuntamon uusiminen sähkönsyöttöaseman rakentamiseen pystytään takaamaan aseman sähköä vaativien laitteiden häiriötön toiminta.

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamishanketta koskeva hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmässä 1.2.2019.

Toteutussuunnitelma

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen ja varustaminen käyttökuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana niin, että vuonna 2022 sähkönsyöttöasema on käytössä.

Sähkönsyöttöasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman länsipuolelle sitä varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai sen läheisyydessä metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitysten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sähkönsyöttöaseman tiloiksi.

Sähkönsyöttöaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden yritystontit –tiimin tiimipäällikkö tehnyt päätöksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiäksi on arvioitu 100 vuotta ja sähkönsyöttöaseman laitteistojen käyttöiäksi 30 vuotta.

Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt tulevat rajautumaan pääosin syöttöasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella toteutetaan sähkönsyöttöaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisäksi Ruoholahden metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sähkönsyöttöaseman ilmanvaihdon tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustöiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyttämään välillä Ruoholahti – Lauttasaari räjäytysten ajaksi kaksi (2) kertaa päivässä. Liikennekatkot kestävät enintään kahdeksan (8) minuuttia kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Räjäytykset pyritään toteuttamaan niin, että metron liikennöinnille aiheutuu mahdollisimman pieniä viivästyksiä.

Sähkönsyöttöaseman jäähdytys toteutetaan kaukokylmällä ja laitevalinnoissa pyritään priorisoimaan korkean hyötysuhteen laitteistoja. Nämä ratkaisut alentavat sähkönsyöttöaseman käyttökustannuksia ja varmentavat ympäristöhyötyjen toteutumista.

Sähkönsyöttöaseman valmistumisen jälkeen nykyisen Ruoholahden metroaseman asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa varauduttu käyttämään n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille 2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj. euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1

01_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Hankesuunnitelma

2

02_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Asemapiirustus

3

03_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Arkkitehtipiirrustukset_L2

4

04_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Kustannuselvitys

5

06_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_alueen_vuokraus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 30

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566