Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

HKL:n metroasemien hissien ja liukuportaiden huoltoa koskeva palveluhankinta

HEL 2018-012841 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä, Otis Oy:ltä ja Schindler Oy:ltä kantametron asemien tasonvaihtolaitteiden (hissit ja liukuportaat) huolto- ja kunnossapitopalveluista yhteensä enintään 625.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan.

Huolto ja kunnossapito tilataan suorahankintana nykyisten määräaikaisten sopimusehtojen mukaisesti ja niin, että sopimukset päättyvät voimassa olevien sopimusten irtisanomisaikojen mukaisesti vuoteen 2023 mennessä niin, että sopimusten päätyttyä kunnossapidettävät kohteet siirtyvät kilpailutetun kunnossapitosopimuksen piiriin.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on kilpailuttanut kaikkien HKL:n hallinnassa olevien tasonvaihtolaitteiden huolto- ja kunnossapitosopimukset vuoden 2018 aikana (hankinta 33H17). Johtokunta on tehnyt asiassa hankintapäätöksen 8.11.2018 (156 §). Nyt vielä voimassa olevat huolto- ja kunnossapitosopimukset ovat kohdekohtaisia ja sisältävät erilaisia sopimusehtoja mm. sopimuksen irtisanomisehtojen ja –aikojen suhteen. Irtisanomisajat vaihtelevat kohteittain kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Sopimusajat ovat vastaavasti kohteesta riippuen yhdestä viiteen vuotta. Sopimuksia siirtyy yksittäin uuden kunnossapitosopimuksen piiriin, kunkin sopimuksen päätyttyä. Yksittäisiä sopimuksia on hissien osalta 41 kpl ja vastaavasti liukuportaiden osalta 89 kpl.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 175

HEL 2018-012841 T 02 08 02 01

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566