Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisäsopimus

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Rakennuspartio Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen urakkasopimukseen 4600002854, 29.8.2018 lisäsopimuksen seuraavasti:

        Lisäsopimuksella muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja takuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle viimeistään 31.8.2019

        Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaatiloista ja vakuuksista

        Lisäsopimuksella sovitut lisäkustannukset (viivästyksestä aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enintään 371.400,00 euroa (alv 0 %). Edellä mainittu summa perustuu työmaan todellisiin kustannuksiin, joiden muuttuessa olennaisesti voidaan korvausta alentaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Amplit Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakkasopimukseen 4600002855, 5.9.2018, putkiurakkasopimukseen 4600002857, 19.9.2016 ja IV-urakkasopimukseen 4600002856, 5.9.2018 lisäsopimukset seuraavasti:

        Lisäsopimuksilla muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja takuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle viimeistään 31.08.2019)

        Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaatiloista ja vakuuksista

        Lisäsopimuksilla sovitut arvonlisäverottomat lisäkustannukset (viivästyksestä aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enintään 50.000,00 euroa (sähköurakka: 20.000,00 €, putkiurakka: 10.000,00 € ja IV-urakka 20.000,00 €). Viivästyksen aiheuttamat lisäkustannukset urakan luovuttamiseen saakka korvataan tositteiden mukaisesti.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Yksikön johtaja

 

Kirjanpito

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lisäsopimusten tausta

Alkuperäisen urakkasopimuksen suoritukseen on tullut merkittävä urakan osapuolista riippumaton aikatauluun vaikuttava asia.

Lippuhallin yhdistävän tilan rakentaminen vaatii mittavia maarakennustöitä ja niiden suorittamiseksi on jouduttu siirtämään merkittävä määrä eri omistajien kaapeleita kokonaan rakennettavan kohdan ulkopuolelle. Kaapeleiden siirtäminen on kestänyt valmisteluineen vuoden ja samalla se on siirtänyt itse urakan valmistumista saman verran.

Aikaisemmat hankintapäätökset ja urakkasopimusten arvot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 12.5.2016 (§ 96) oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen

        rakennusurakasta (pääurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa

        sähköurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa

        ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakoihin lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yhteishinnasta.

Lisäksi Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

HKL:n vs. toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 (97 §) tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 529.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.  Lisäksi vs. toimitusjohtaja päätti, että putkiurakkaan voidaan tarvittaessa tilata lisätöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti edelleen 12.10.2017 (§ 62) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan putkiurakkaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 50.000,00 eurolla jo tilattujen 113.160,00 euron arvoisten lisätöiden lisäksi.

Tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen urakkasopimuksien arvonlisäverottomat arvot (pl. lisä- ja muutostyöt), ottaen huomioon viivästyksestä aiheutuneet kustannukset, ovat enintään:

        Rakennusurakka (Rakennuspartio Oy): 8.319.400,00 euroa

        Sähköurakka (Amplit Oy): 855.000,00 euroa

        IV-urakka (Amplit Oy): 579.000,00 euroa

        Putkiurakka (Amplit Oy): 539.000,00 euroa

        Yhteensä: 10.292.400,00 euroa

Urakoiden lisätyöt ja urakoiden kokonaiskustannukset

HKL on tilannut urakoihin lisä- ja muutostöitä yhteensä tilanteessa 1/2019 seuraavasti (alv 0 %):

        Rakennusurakka: 790.286,42 euroa

        Sähköurakka: 402.976,05 euroa

        IV-urakka: 63.747,80 euroa

        Putkiurakka: 130.205,80 euroa

        Yhteensä: 1.387.216,07 euroa

jolloin urakoiden kokonaisarvot tilanteessa 1/2019 ovat, ottaen huomioon viivästyksestä aiheutuvat kustannusarviot sekä tilatut lisä- ja muutostyöt seuraavat:

        Rakennusurakka 9.109.686,42 euroa

        Sähköurakka 1.257.976,05 euroa

        IV-urakka 642.747,80 euroa

        Putkiurakka 669.205,80 euroa

        Yhteensä: 11.679.616,08 euroa

Rakennus-, sähkö- ja IV-urakan lisätöitä voidaan siten edellä mainittujen päätösten mukaisesti tilata vielä yhteensä enintään 424.549,73 eurolla (alv 0 %). Putkiurakkaan voidaan tilata lisätöitä vielä yhteensä enintään 32.954,20 eurolla (alv 0 %).

Hankepäätös ja hankkeen kokonaiskustannukset

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 (§ 207) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.200.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa 3/2015. Indeksikorjattu hinta tasossa 1/2019 on yhteensä 18.938.064 euroa.

Ottaen huomioon urakoiden viivästyksestä aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset tulevat lisätyöt, urakoiden kokonaiskustannukset tulevat olemaan yhteensä enintään 12.137.120 euroa sekä hankkeen kokonaiskustannukset siten enintään 17.500.000 euroa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Yksikön johtaja

 

Kirjanpito

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 07.12.2018 § 113

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 20.09.2018 § 81

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 03.09.2018 § 74

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.07.2018 § 57

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.06.2018 § 44

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.04.2018 § 26

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 27.02.2018 § 20

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2018 § 4

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 51

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 12.07.2017 § 20

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 11.04.2017 § 34

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 07.03.2017 § 30

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566