Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

30.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127

HKL:n tarjoutuminen HSL:lle liikennöimään Raide-Jokeria ja keskustan kaupunkiraitiotieliikennettä

HEL 2018-000425 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokerin liikennöinti ei sisälly HKL:n ja HSL:n väliseen raitioliikenteen liikennöintisopimukseen. HKL on kiinnostunut liikennöimään myös Raide-Jokeria ja esittänyt kiinnostuksensa HSL:lle. HKL näkee, että synergiahyödyt kaupunkiraitiotien liikennöinnin ja Raide-Jokerin liikennöinnin välillä ovat niin vahvat, että HKL pystyy liikennöimään Raide-Jokeria kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistäminen aiheuttaisi merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista ja yhteiskunnalle edullista, että liikennöinnin sopimuskausi on riittävän pitkä. Nykyinen raitioliikenteen liikennöintisopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Jos HKL alkaa liikennöidä Raide-Jokeria, on silloin myös perusteltua tehdä uusi liikennöintisopimus kaupunkiraitiotien liikennöinnistä niin, että synergia kantakaupungin raitioliikenteen ja Raide-Jokerin välillä hyödynnetään täysimääräisesti.

HKL tulee tarjoutumisessaan syyskuussa esittämään myös HSL:lle kustannustason, jolla HKL on valmis hoitamaan sekä Raide-Jokerin että kaupunkiraitiotien liikennöintiä. HSL tullee arviolta joulukuussa 2018 tekemään päätöksen siitä, kilpailutetaanko Raide-Jokerin liikenne vai hoitaako HKL Raide-Jokerin liikennöinnin suorahankintana, jolloin HKL:n kanssa tehtäisiin myös uusi liikennöintisopimus kaupunkiraitiotien liikennöinnistä.

HKL:n tarjoutumisen laadinnan etenemisestä ja valmistelusta annetaan tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 81

HEL 2018-000425 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

24.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566