Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Raide-Jokerin kehitysvaiheen optioon liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien tilaaminen

HEL 2018-006501 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti ottaa käyttöön Raide-Jokerin option koskien hankinnan kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) aikaisia Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelutehtäviä YIT Rakennus Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sitowise Oy:n muodostamalta konsortiolta niin, että KAS-vaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä Helsingin kaupungille aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 2.500.000,00 euroa (alv 0 %).

Vielä johtokunta päätti merkitä tiedoksi hankintaan liittyen seuraavaa:

        Kaikki kehitysvaiheeseen liittyvien hankkeiden kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä Pitäjänmäki - Itäkeskus niin, että hankinnan kohteet on esitetty esityslistan liiteselvityksessä (liite 1).

        Palveluntuottajat laskuttavat Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä.

        HKL puolestaan laskuttaa hankintapäätöksen suunnittelukustannukset kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP):lta noudattaen esityslistan liiteselvityksessä olevaa osapuolten sopimusta (liite 2).

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 34707

juha.saarikoski(a)hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1: Liittyvien hankkeiden listaus

2

Liite 2: Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 2

Projektijohtaja

Liite 1
Liite 2

Hankintapäällikkö

Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on hankintapäätöksellään 29.6.2017 (§ 67) valinnut Raide-Jokerin suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n sekä VR Track Oy:n muodostaman yhteenliittymän. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 26.10.2017 (§ 67) valinnut Raide-Jokerin toteuttajaksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman yhteenliittymän. Liikenneliikelaitos (HKL) on johtokunnan tekemien hankintapäätösten nojalla allekirjoittanut Raide-Jokerin em. suunnittelu- ja toteuttajayhteenliittymien kanssa ns. allianssimalliin perustuvan hankkeen kehitysvaiheen hankintasopimuksen.

HKL:n kilpailuttamaan Raide-Jokerin suunnittelua koskevaan kilpailutukseen sisältyi optiona tilaajalle oikeus tilata Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelua yhteensä enintään 3.000.000,00 euroa (alv 0 %). Nämä liittyvät hankkeet voivat sisältää esimerkiksi yleisen alueen suunnittelua. HKL on kartoittanut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa näiden liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien laajuutta ja sisältöä. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on tehnyt suunnittelutehtäviä koskevan päätöksen 20.6.2018 (§ 16).

Johtokunnalle esitetään, että se ottaa käyttöön Raide-Jokerin liittyvien hankkeiden suunnittelun option, jonka nojalla tilattavat suunnittelutyöt HKL laskuttaa kaupunkiympäristön toimialalta kehitysvaiheen allianssisopimuksen ja sen kaupallisen mallin mukaisia laskutusperusteita noudattaen. Päätettävän option nojalla tehtävän tilauksen kustannukset jaetaan Helsingin ja Espoon välillä tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 34707

juha.saarikoski(a)hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1: Liittyvien hankkeiden listaus

2

Liite 2: Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 2

Projektijohtaja

Liite 1
Liite 2

Hankintapäällikkö

Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 20.06.2018 § 16

HEL 2018-006501 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä toimialan ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) välisen sopimuksen Raide-Jokerin kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) hankkeiden suunnittelutehtävien tilaamisesta. Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tilaamaan sopimuksen mukaiset Raide-Jokerin kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) hankkeiden suunnittelutehtävät HKL:ltä.

KAS-vaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä Helsingin kaupungille (kaupunkiympäristön toimialalle) aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 2 600 000 euroa (alv. 0 %).

Sopimuksen kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä Pitäjänmäki−Itäkeskus. Kohteet on esitetty tarkemmin sopimuksen liitteenä olevassa liittyvät hankkeet listauksessa (liite 2). Raide-Jokerin KAS-vaiheen sopimuksessa tilaajana on HKL, joka edustaa Helsingin kaupunkia. HKL:n kilpailuttamaan Raide-Jokerin suunnittelua koskevaan kilpailutukseen sisältyy optiona tilaajalle oikeus tilata Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelua, jotka sisältävät yleisten alueiden suunnittelua.

Palveluntuottajat laskuttavat Raide-Jokerin liittyvien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä. HKL laskuttaa nämä suunnittelu-kustannukset kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta allekirjoitettavan sopimuksen (liite 1) ehtojen mukaisesti.

Sopimus kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n välillä voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun HKL on tehnyt päätöksen Raide-Jokerin option käyttöönotosta koskien hankinnan kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) aikaisia Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelu-tehtäviä ja päätös lainvoimainen.

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566