Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

HEL 2018-005516 T 08 01 03

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta. 

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 92

HEL 2018-005516 T 08 01 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaatteet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mukaisesti.

Käsittely

31.05.2018 Pöydälle

Palautusehdotus:
Stefan Loman: Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä esityksessä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

Lisäselvitystä tarvitaan pysäköinnin kokonaisuudesta pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa. Olisi hyvä selvittää eri ilmasuuntien ja pääsisääntuloväylien liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä lähivuosille. Voisiko jatkossa olla enemmän isompia ja keskitetympiä liityntäpysäköintipaikkoja kaupungin reuna-alueilla ja liikenteen solmukohdissa?

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa voisi aikarajausta kiristää alle 12h kaikilla liityntäpysäköintipaikoilla sekä velvoittaa pysäköintikiekon käyttöön. Nämä toimenpiteet itsessään voivat vaikuttaa positiivisesti liityntäpysäköintipaikkojen saatavuuteen. Aikarajauksen kiristäminen mahdollisesti vähentäisi autojen säilyttämistä liityntäpysäköintipaikoilla. Kehittämistoimenpiteet ovat erittäin kannatettavia, jotka liittyvät liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatiedon kehittäminen, ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen. Ydinvyöhykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Kehittämissuunnitelman yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuuksia ja edellytyksiä kaupunkipyöräverkoston pyöräpysäköinnin sijoittamisesta autojen liityntäpysäköinnin yhteyteen. Liityntäpysäköinnin käyttäjälle tämä toisi enemmän valinnanmahdollisuuksia.
Liityntäpysäköinti tarvitsee kehittämistä ja kehittymistä. Uudelleen valmistelun yhteydessä valtaosa kehityssuunnitelman pääkohdista säilyy. Mielestäni tässä asiassa ei pidä ottaa liian suurta harppausta etenkään maksulliseen suuntaan. Liityntäpysäköinnin uudistaminen lähivuosina ja sen tuomat kokemukset näyttävät sen, että pitääkö tulevaisuudessa ylipäätään siirtyä maksulliseen vaihtoehtoon. Lisäksi tulisi arvioida vajaalla käytöllä olevien liityntäpysäköintipaikkojen kohtalo.

Stefan Lomanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Stefan Loman ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

 

23.05.2018 Pöydälle

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566