Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta

HEL 2017-004177 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitokselta (Talpa) talous- ja palkkahallinnon palveluita ajalla 1.1.2018 - 31.12.2019 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankinnan valmistelija, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Kirjanpito

 

Hallintojohtaja

 

Henkilöstöpäällikkö

 

Henkilöstöpalvelusihteeri

 

Hankintasuunnittelija

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja palkkahallinnon palveluita tilataan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) ja HKL, Liikennelaitos –liikelaitos välisen, toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen mukaisesti. Sopimus tuli voimaan 1.4.2017.

Hankinta suoritetaan kaupungin sisäisenä palveluhankintana.

Aiemmat päätökset:
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 11.4.2017, 1 § 64                500.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen talous- ja palkkahallinnon palveluita on tilattu Talpasta yhteensä 1.250.000,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankinnan valmistelija, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Kirjanpito

 

Hallintojohtaja

 

Henkilöstöpäällikkö

 

Henkilöstöpalvelusihteeri

 

Hankintasuunnittelija

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.04.2017 § 64

HEL 2017-004177 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen talous- ja palkkahallinnon palveluista Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) kanssa 1.4.2017 alkaen, siten että palvelusopimuksen mukaisten palvelujen vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 500.000,00 euroa (tasossa 2017).

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566