Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen (Hankintasopimus) mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) hankkimaan kymmenen (10) matalalattiaista nivelraitiovaunua NRV 2010, jotka ovat yhteen suuntaan liikennöitäviä ja yhdellä ohjaamolla varustettua vaunutyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yhteensä enintään 24.743.990 euron (alv 0 %) kokonaishintaan (kustannustaso II/2010 ja 9/2010, indeksiluvut 1563 ja 113,8).

Lisäksi johtokunta päätti nyt tehtävään hankintaan liittyen oikeuttaa HKL:n suorittamaan Transtechille Hankintasopimuksen perusteella tuotannon keskeytymisestä (toimitusoption nro 1 ja nyt hankittavan optiosarjan välillä) kertakorvauksena yhteensä enintään 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan ko. kymmeneen (10) raitiovaunuun samat lisä- ja muutostyöt Hankintasopimuksen mukaisin entisin ehdoin, jotka on aikaisemmin tilattu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovaunuihin niin, että näiden lisä- ja muutostöiden kokonaishinta on yhteensä 0,75 milj. euroa (kustannustaso 11/2010 ja 9/2010) kuitenkin niin, että aiemmin tilattuihin lisä- ja muutostöihin sisältyneitä kertakustannuksia ei enää tarvitse suorittaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan raitovaunuihin varaosia Hankintasopimuksen varaosahinnaston yksikköhintojen mukaisesti yhteensä enintään 1,0 milj. euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnassa lisä- ja muutostöitä ja/tai lisävaraosia enintään 1,22 miljoonan euron (alv 0%) määrään saakka.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustoinsinööri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto

HKL:n tällä hetkellä käytössä oleva raitiovaunukalusto muodostuu kolmesta eri raitiovaunutyypistä. Käytössä on peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRVI/II), täysin matalalattiaisia raitiovaunuja (Artic) ja Variotram -raitiovaunuja:

        Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV I/II), jotka on valmistettu vuosina 1973 – 1987, on käytössä kaikkiaan 52 kpl. Vuosina 2007 – 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen väliosan ansiosta vaunut täyttävät esteettömän kaluston vaatimukset. Kalusto on tulossa elinkaarensa loppuun arviolta seuraavan 10 vuoden aikana.

        Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on käytössä kahta tyyppiä. Variotram -raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation Finland Oy on toimittanut vuosina 1998 – 2004, on käytössä 40 kpl. Vaunut poistuvat liikenteestä vuoden 2018 aikana.

        Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n (Transtech) toimittamia Artic-raitiovaunuja (MLRV III) on tähän mennessä tilattu yhteensä 60 kpl. Tilatuista 40 vaunua on käytössä ja 20 vaunun toimitus on kesken, ja kaikki ko. raitiovaunut tullaan toimittamaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

HKL:n kalustosuunnittelussa raitiovaunun laskennallinen käyttöikä on noin 40 vuotta ja poistoaika 30 vuotta.

Kymmenen (10) uuden keskustaraitiovaunun hankepäätökseen liittynyt valmistelu

HSL:n arvion mukaan Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen vuoromäärä tulee kasvamaan vuoteen 2024 mennessä enemmän kuin mitä oli arvioitu HSL:n aikaisemmin hyväksymässä linjastosuunnitelmassa vuonna 2015. Elokuussa 2017 toteutetut raitiolinjaston kehittämissuunnitelman mukaiset linjastomuutokset kantakaupungin linjoilla ovat jo nyt lisänneet kantakaupungin raitioliikenteen matkustajamääriä.

Kaupunkiraideliikenteen palvelut tulevat laajenemaan Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Ilmalassa uusille asuinalueille. Lisäksi poikittaisia liikenneyhteyksiä kehitetään. Raitioliikenteen suosion kasvamisen myötä tarve raitiovuorojen lisäämiseen kasvaa vuonna 2015 arvioituun nähden. HSL:n laatiman arvion mukaan kantakaupungin raitioliikenteen vuoromäärä nousee 105 vuoroon arkipäivässä vuoteen 2024 mennessä. Kasvavan liikenteen hoitamiseksi ja poistettaessa korkealattiaista kalustoa liikenteestä tarvitaan nykyistä enemmän matalalattiaisia raitiovaunuja.

Helsingin kantakaupungin raitioliikenteeseen soveltuva kaupunkiraitiovaunu on noin 28 metriä pitkä, koko pituudeltaan matalalattiainen, yksiohjaamoinen raitiovaunu, jonka kapasiteetti on noin 150 matkustajaa. Kalustoa hankittaessa HKL painottaa erityisesti elinkaaren kustannuksia, joissa keskeisiä ovat energiakustannukset ja kaluston kunnossapidon kustannukset.

Hankkimalla keskustaliikenteeseen kymmenen (10) uutta raitiovaunua HKL pystyy vähentämään huolto- ja korjaustoimiin sitoutuvan kaluston määrää. Pienempi ylläpidettävän kaluston määrä vähentää kunnossapitokustannuksia ja varikkojen kehittämistarpeita. Jatkossa koko kalusto on esteetöntä vuoden 2020 alusta lähtien. Esteettömiä korkealattiaisia vaunuja käytettäisiin jatkossa ainoastaan varakalustona poikkeustilanteissa.

HKL:llä on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voimassa operointisopimus, joka päättyy vuonna 2024 lopussa. HSL:n ja HKL:n välisen raitioliikenteen liikennöintisopimuksen mukaan kaluston uushankinnat ja peruskorjaukset tehdään tilaajan hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tätä raitiovaunukaluston investointiohjelmaa HKL käsittelee yhdessä HSL:n kanssa kahdesti vuodessa ja siihen tehdään tämän valmistelun perusteella aina tarpeelliset päivitykset.

HKL on neuvotellut nyt HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elinkaarenaikaisesta käytöstä HSL:n tilaamassa liikenteessä. HSL:n hallitus päätti 13.2.2018 antaa HKL:lle hyväksynnän Helsingin keskustaliikenteen hoitamista varten tarvittavan lisäraitiovaunukapasiteetin hankkimisen valmistelulle. HSL:n hallituksen hyväksyntä koskee enintään kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankintaa niin, että hankinnan kokonaishinta varaosineen, hankinnan aikaisine lisä- ja muutostöineen voi olla enintään 30 milj. euroa (hintataso 1/2017).

HKL ja HSL ovat lisäksi käyneet tarkentavia neuvotteluja raitiovaunujen toteutuvaa käyttöastetta koskevien selvitysten perusteella.

HKL:n tarvetta saada nopealla aikataululla uusia raitiovaunuja on lisännyt 11/2017 tehty ratkaisu, jolla lopullisesti päätettiin, että Variotram -raitiovaunut poistuvat matkustajaliikenteestä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankepäätös kymmenestä (10) uudesta keskustaraitiovaunusta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2018 HKL:n johtokunnan esityksen matalalattiaraitiovaunuja koskevasta hankesuunnitelmasta siten, että

        hanke käsittää enintään 10 kappaletta matalalattiaisia noin 28 metriä pitkiä raitiovaunuja

        hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja varaukset, on yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa (alv 0 % ja kustannustaso 1/2017).

Suoranhankinta Transtechilta / Hankintasopimuksen option käyttäminen, hankinnan sisältö ja aikataulu

HKL:n ja Transtechin Hankintasopimus 24.3.2011 tehtiin erityisalojen hankintalain mukaisen hankintamenettelyn jälkeen ja HKL:n johtokunnan hankintapäätöksen 2.12.2010 perusteella. HKL voi Hankintasopimuksen toimitusoptioehtojen perusteella hankkia Transtechilta 40 raitiovaunun perussarjan lisäksi Hankintasopimuksen optiotoimitusehtojen perusteella lisäksi yhteensä enintään 80 A-tyypin keskustaraitiovaunuja ja B-tyypin Jokeri-linjan tarpeita vastaavia raitiovaunuja.

Hankintasopimuksen mukaisen perussarjan kaikki 40 Artic-raitiovaunua ovat tällä jo hetkellä liikenteessä. Lisäksi toimitusoption nro 1 yhteensä 20 raitiovaunusta liikenteessä on tällä hetkellä 8 kpl ja kaikki loput 12 raitiovaunua tulevat liikenteeseen vuoden 2018 loppuun mennessä. HKL on lisäksi jo tilannut Raide-Jokeri -linjaa varten 29 kpl pidempiä, molemmista päistä ajettavia, B-tyypin Artic-raitiovaunuja, näistä ensimmäinen esisarjan raitiovaunu tulee liikenteeseen vuonna 2020.

HKL:n kokemukset Artic-raitiovaunusta ovat myönteisiä ja Artic-raitiovaunu soveltuu hyvin Helsingin olosuhteisiin. Transtechin vaunujen toimitukset ovat myös toteutuneet Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Nyt kyseessä oleva hankinta tarkoittaa, että HKL tilaa Hankintasopimuksen toimitusoption nro 3 perusteella yhteensä kymmenen (10) Artic-perussarjan ja optiosarjan nro 1 kanssa samanlaista (A-tyyppi) raitiovaunua. Toimitusoptio nro 3 oli alun perin mitoitettu niin, että sen perusteella olisi ollut mahdollista tilata enintään 40 raitiovaunua. Tilattavien raitiovaunujen määrästä neuvoteltiin HSL:n suunnitteleman keskustaliikenteen tarpeiden perusteella niin, että tämän päätöksen jälkeen yhteensä hankituilla 70 Artic-raitiovaunulla sekä peruskorjatuilla osamatalalattiaisilla nivelraitiovaunuilla (MLRV I/II) voidaan HSL:n määrittämän suunnittelukauden aikana hoitaa koko keskustan raitiovaunuliikenne.

HKL pitää merkittävänä etuna, että keskustaliikenteessä nyt tehtävän hankintapäätöksen jälkeen on yhteensä 70 Artic-raitiovaunua, jotka ovat kaikki keskenään samanlaisia, mikä tulee jatkossa merkittävästi helpottamaan HKL:n huolto- ja kunnossapitotoimintaa ja varaosahuoltoa.

Optiotoimituksella nro 3 toimitettaviin raitiovaunuihin toteutetaan samat lisätyöt kuin optiotoimituksen nro 1 raitiovaunuihin niin, että lisätöissä noudatetaan myös samaa hinnoittelua kuitenkin niin, että mikäli lisätöissä on ollut erillinen kertasuoritus optiotoimituksen nro 1 hinnoittelussa, niin kertasuoritusta ei enää uusita toimitusoption nro 3 perusteella toimitettavien raitiovaunujen lisätöiden osalta. Toimitusoption nro 3 raitiovaunujen lisätöistä maksetaan näin vain lisätöiden vaunukohtainen lisähinta.

Hankintasopimuksen perusteella Transtech vastaa kaikkien Artic-raitiovaunujen huollosta ja kunnossapidosta koko kolme (3) vuotta kestävän yleistakuun ajan. Tämä huolto ja kunnossapito sisältyy raitiovaunujen hankintahintaan. Yleistakuuajan jälkeen raitiovaunut siirtyvät HKL:n huoltoon ja kunnossapitoon.

Hankinta sisältää siis HSL:n määrittämän tarpeen mukaisesti kaikkiaan kymmenen (10) yhteen suuntaan ajettavaa matalalattiaista Artic-nivelraitiovaunua (A-tyyppi), joiden leveys on 2,4 metriä ja pituus noin 27,4 metriä.

Toimitusoption nro 3 raitiovaunut tullaan toimittamaan Hankintasopimuksessa erikseen täsmennettävän aikataulun mukaisesti mahdollisimman pian optiosarja nro 1 raitiovaunutoimituksen jälkeen vuoden 2019 aikana niin, että toimituksessa joudutaan ottamaan huomioon tuotannon keskeytysjakso, jonka vaikutus kuitenkin pyritään minimoimaan.

HKL tulee maksamaan Transtechille toimitusoption nro 3 hankinnassa Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja vielä Transtechin kanssa käytyjen tarkentavien neuvottelujen perusteella tuotannon uudelleen käynnistyksestä kertasuorituksena keskeytysjakson lyhyen keston johdosta puolet alun perin määritellystä kiinteästä kompensaatiokorvauksesta 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan rahoitus

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyvässä HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2018 – 2027 ei tähän hankintaan ole varauduttu. Asia on noussut esille vasta vuoden 2017 lopussa HSL:n kanssa käydyissä keskusteluissa.

Investointi kohdistuu pääasiassa vuosille 2018 ja 2019. HKL on varautunut sopeuttamaan vuoden 2018 investointisuunnitelmaa siten, että hankinnan ennakkomaksut vuonna 2018 voidaan tehdä HKL:n investointisuunnitelman puitteissa.

HKL tulee esittämään talousarvioehdotuksessaan vaunujen hankintaan rahoitusta vuonna 2019. HKL:n johtokunta käsittelee talousarvioehdotusta elokuussa 2018.

Raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, joten hankinnan poistovaikutus on noin 1,0 milj. euroa/vuosi. HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden aikana vakuutusrahastomaksut ovat noin 0,9 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 17,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

HKL laskuttaa raitiovaunujen hankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä operointikustannusten yhteydessä. Helsingin kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle aiheuttamien operointikulujen kattamiseen vuosittain käytön mukaisesti HSL:n maksuosuuden kautta.

Kalustohankinnan hinta

Kuten edellä on selvitetty ko. hankkeen hankepäätöksen mukainen kokonaishinta on kaupunginvaltuuston 30.5.2018 päätöksen mukaisesti yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 1/2017).

Raitiovaunujen kokonaishankintahintaa ja sen jakaantumista hankinnan eri osille on käsitelty indeksikorjattuna tasoon 1/2017, mikä vastaa hankepäätöksen kustannustasoa. Edellä päätösehdotuksessa oli käytetty Hankintasopimuksen mukaisia hintoja, jotka ovat kustannustasossa II/2010 ja 9/2010. Raitovaunujen kokonaishankintahinta tasossa 1/2017 on yhteensä 27,3 milj. euroa (alv 0 %), mihin kokonaishankintahintaan sisältyvät myös kaikki perussarjaan ja optiosarjaan nro 1 raitiovaunuihin jo toteutetut lisä- ja muutostyöt sekä hankintaan liittyvä tuotannon keskeytyskorvaus seuraavasti:

 

Milj. euroa

(raitiovaunujen indeksikorjattu hinta )

26,5

raitiovaunuihin jo sovitut samat lisä- ja muutostyöt, jotka on toteutettu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovaunuihin

0,80

tarvittavien varaosien yhteishinta 1

1,00

tuotannon keskeytyskorvaus

0,48

lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosavaraus

1,22

 

Yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %; hintataso 1/2017).

Hankintaan sisältyy lisäksi raitiovaunujen kunnossapitoa varten tarpeellisia varaosia Hankintasopimuksen hinnaston ja tekeillä olevan HKL:n tarveselvityksen perusteella niin, että varaosien hinnoittelussa noudatetaan Hankintasopimuksen liitteitä siltä osin kuin varaosat oli hinnastossa alun perin määritelty. Muiden varaosien osalta hinnasta tarpeen mukaan neuvotellaan ja lisäksi HKL käyttää markkinatietämystään myös hankittaessa varaosahankinnassa maksettavia varaosia.

Kalustohankinnan hintaan otetaan edellä selvitetyn mukaisesti myös Hankintasopimuksen mukainen kertasuoritus Transtechille johtuen siitä, että optiosarjan nro 1 ja nyt tilattavan uuden optiotoimituksen välille jää niin pitkä väliaika, että Transtech joutuu käynnistämään uudelleen tuotannon, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

HKL ja Transtech neuvottelivat asiasta niin, että tuotannon käynnistymiskorvaus sovittiin tasolle, joka vastaa 50 % Hankintasopimuksessa alun perin määritellystä tuotannon keskeytymiskorvauksesta. Sovitun kertakorvauksen määrässä otettiin huomioon keskeytysjakson suhteellisen lyhyt pituus.

Hankinnan lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosia koskeva varaus on yhteensä 1,22 milj. euroa.

Suorahankinnan perustelu

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Nyt päätettäväksi toimitusoption käyttämisessä on kyse edellä tässä
tarkoitetusta lisätilauksesta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustoinsinööri

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 67

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvät lisätilaukset 2 - 10 Transtech Oy:ltä tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 1.461.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätilaukset on käsitelty HKL:n ja HSL:n yhteisessä muotoilun ohjausryhmässä 23.11.2017 ja Raide-Jokerin ohjausryhmä on hyväksynyt 27.11.2017 kyseiset lisätilaukset.

Nyt päätettävät lisätilaukset:

        lisätilaus 2: (TRN.MLRV03.056/HKL): ulkopuolen seinärakenteen muutos, yhteensä enintään 398.080,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 3: (TRN.MLRV03.072/HKL): ovihuomiovalojen lisäys, yhteensä enintään 225.520,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 4: (TRN.MLRV03.048/HKL): ohjaamon ja matkustamon välisen seinän muutos, yhteensä enintään 20.000,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 5: (TRN.MLRV03.049/HKL): ulkopuolen maalaus metallimaaleilla, yhteensä enintään 197.640,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 6: (TRN.MLRV03.050/HKL): E-osan ikkunalinjan laskeminen, yhteensä enintään 32.000,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 7: (TRN.MLRV03.071/HKL): matkustamon istuimen ja taittoistuimen muutos, yhteensä enintään 352.320,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 8: (TRN.MLRV03.052/HKL): kaidepöydän muodon muutos, yhteensä enintään 48.200,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 9: (TRN.MLRV03.053/HKL): ovialueen kaiteiden muutos, yhteensä enintään 83.180,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 10: (171215_MLRV03_Tarjous_Viimeistellyn_maketin jatkaminen), yhteensä enintään 105.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätyötilaukset:
4600006887: Lisätilaus 1: Maketin jatkaminen, 13.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-10 arvo on yhteensä enintään 1.474.940,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 1.125.060,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 199

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 1 ja oikeuttaa HKL:n hankkimaan suorahankintana Transtech Oy:ltä yhteensä 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitiovaunuja niin, että arvonlisäveroton kokonaishankintahinta, jossa on otettu huomioon varaosat, on yhteensä enintään 57,3 miljoonaa euroa kustannustasossa 09/2016 (indeksi 1,0714).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan hankinnassa lisä- ja muutostöitä enintään 2,7 miljoonan euron arvonlisäverottomaan hintaan.

01.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566