Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

31.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen optiokaudelle

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. kantametro asemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 1.11.2018 – 31.10.2019 yhteensä enintään 1.327.302,24 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optiokaudesta, jossa on huomioitu nykyisen sopimuskauden aikana tulleet uudet kohteet ja siivouslaadun tason nosto kolmella asemalla (Rautatientori, Sörnäinen ja Kalasatama).

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.10.2018 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Käsittely

Esittelijä korjasi päätöksen ensimmäisen kappaleen optiokauden ajankohdan 1.11.2018 - 31.10.2019.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Siivoustyönvalvoja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään kilpailutukseen 16H/15 HKL:n kiinteistöjen siivouspalveluiden järjestämisestä. Hankintamenettelynä oli erityisalojen hankintalain (349/3007) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat pystyivät jättämään tarjouksen. Hankintailmoitus julkaistiin 15.4.2015 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin julkisten hankintojen TED- tietokannassa http://ted.europa.eu/ 17.4.2015 (132792-2015). Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus varsinaisen sopimuskauden (1.11.2015 – 31.10.2018) lisäksi tilata siivouspalvelut kahdelle (2) optiokaudelle vuodeksi kerrallaan.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska nykyisen toimittajan palvelutaso on ollut sopimuksen mukaista ja yhteistyö menestyksekästä. HKL on asiantuntemuksellaan arvioinut markkinahintatasoa ja toteaa nykyisten sopimushintojen olevan markkinoiden mukaiset ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n arvion mukaan siivouspalvelujen uudelleen kilpailuttaminen ei ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta tai perusteltua.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 115 §, 16.6.2015: Sopimuskauden 1.11.2015 – 31.10.2018 ajaksi enintään 3.397.429,44 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 4.724.731,68 euroa (alv 0 %) sisältäen varsinaisen sopimuskauden ja ensimmäisen optiokauden.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Siivoustyönvalvoja

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 115

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) hankkimaan HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. metroasemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Helsingin kaupungin palvelut Oy:ltä 1.11.2015 – 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 3.397.429,44 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi mahdollisia lisätöitä enintään 20.808,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa jatkamaan sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566