Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

08.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kantametron asemien liukuporrashuollon hankinta vuonna 2018

HEL 2017-002826 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan Otis Oy:ltä tilattavaa liukuporrashuoltoa ajaksi 1.4.2018 – 31.12.2018 suorahankintana Otis Oy:ltä entisin ehdoin enintään 225.000,00 euroa (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jani Toivonen, kunnossapitoinsinööri, puhelin: 310 35531

jani.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Kunnossapitoinsinööri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n tasonvaihtolaitteiden huoltosopimukset oli tarkoitus kilpailuttaa kokonaisuutena vuoden 2017 aikana siten, että uusi kilpailutettu sopimus olisi tullut voimaan viimeistään 1.4.2018.

Kilpailutus osoittautui suunniteltua haastavammaksi mm. eri-ikäisten ja pituisten liukuportaiden ja hissien rakenteiden sekä valmistusmateriaalien eroavaisuuksista ja useiden eri laitteiden laitekohtaisten sopimusten eroista johtuen.

Myös henkilöstöresursseissa on ollut vajausta yhden teknisen isännöitsijän irtisanouduttua vuoden vaihteessa ja länsimetron käyttöönotto on työllistänyt asiantuntijoita paljon.

Yhdessä hankintapalveluiden kanssa päätettiin jatkaa kilpailutuksen valmistelua ja selvittää tarkemmin, miten tasonvaihtolaitteiden ikä, rakenne sekä varaosien saatavuus tulee ottaa huomioon kilpailutuksen pisteytyksessä ja sopimuksen pituudessa, jotta voidaan varmistaa tasonvaihtolaitteiden elinkaaren optimaalinen hallinta ja kustannukset.

Uusi kilpailutettu sopimus tulee voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta siirtymävaiheen ajaksi tarvitaan huoltosopimukset liukuportaiden turvallisen ja jatkuvan matkustajapalvelun takaamiseksi.

Huoltosopimukset kattavat seuraavat Otis Oy:n huoltosopimuksen piirissä olevat liukuportaat:

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 16.3.2017 (§ 43):
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan Otis Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltosopimuksia ajaksi 1.1.2017 – 31.03.2018 suorahankintana Otis Oy:ltä entisin ehdoin enintään 400 000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Johtokunnan päätös 13.2.2014 (§ 29):
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan OTIS Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltosopimuksia ajaksi 1.1.2014 – 31.12.2016 suorahankintana Otis Oy:ltä entisin ehdoin enintään 859.400,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Otis Oy:n toimittamien ja asentamien liukuportaiden huoltosopimusten kustannukset ajalla 1.1.2014 – 31.12.2018 ovat yhteensä enintään 1.484.400,00 euroa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jani Toivonen, kunnossapitoinsinööri, puhelin: 310 35531

jani.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Kunnossapitoinsinööri

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.03.2017 § 43

HEL 2017-002826 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan Otis Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltosopimuksia ajaksi 1.1.2017 – 31.03.2018 suorahankintana Otis Oy:ltä entisin ehdoin yhteensä enintään 400.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 21951

petri.lehtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566