Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitejärjestelyn optiokausi

HEL 2016-005334 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä optiokaudelle (1.1.2018 – 31.12.2018) yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Suunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu

        WSP Finland Oy

        Sito Oy

        Insinööritoimisto Ponvia Oy

        Ramboll Finland Oy

        Insinööritoimisto Pontek Oy

        A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

        A-Insinöörit Suunnittelu Oy

        SiltaExpert Oy

        Sweco Finland Oy

        Ramboll Finland Oy

        WSP Finland Oy

        Vahanen Oy

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

        Sito Oy

        Ramboll CM Oy

        A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

        Sweco PM Oy

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

        Siltainsinöörit TH Oy

        Sito Oy

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiatuntijapalvelut

        WSP Finland Oy

        Sito Oy

        Sweco Finland Oy

        A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tarjouspyynnön mukaan sopimuskautta voidaan jatkaa optiona 31.12.2018 saakka.

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.12.2017 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen. Puitejärjestelyn perusteella tilattavien toimeksiantojen arvioitu kokonaisarvo mahdolliset optiovuodet mukaan lukien on HKL:n osalta yhteensä noin 3.250.000,00 euroa (alv. 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Hankintapäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä sekä tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 202 §, 8.12.2016: Sopimuskauden 1.1.2016 – 31.12.2017 enimmäishinnan korotus 2.500.000,00 miljoonaan euroon (alv 0 %)

Johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016: Silta- ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden tilaaminen puitejärjestelynä 800.000,00 euroa (alv 0 %)

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Hankintapäällikkö

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 66

HEL 2016-005334 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Suunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu

WSP Finland Oy
Sito Oy
Insinööritoimisto Ponvia Oy
Ramboll Finland Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
SiltaExpert Oy
Sweco Finland Oy
Ramboll Finland Oy
WSP Finland Oy

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

Vahanen Oy
Sito Oy
Ramboll CM Oy
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Sweco PM Oy

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

Siltainsinöörit TH Oy
Sito Oy

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiatuntijapalvelut

WSP Finland Oy
Sito Oy
Sweco Finland Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Päätöksen perustelut

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä ja tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 202 §, 8.12.2016: Sopimuskauden 1.1.2016 – 31.12.2017 enimmäishinnan korotus 2.500.000,00 miljoonaan euroon (alv 0 %)

Johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016: Silta- ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden tilaaminen puitejärjestelynä 800.000,00 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 202

HEL 2016-005334 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä yhteensä enintään 2.500.000 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 1.700.000 eurolla siten, että puitejärjestelyllä tilattavien palveluiden enimmäismäärä on 2.500.000 euroa (alv 0 %).

Puitejärjestelyyn on Helsingin kaupungin rakennusviraston järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella valittu eri osakokonaisuuksien osalta päätösehdotuksen perusteluosassa mainitut toimittajat.

12.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 16.06.2016 § 76

HEL 2016-005334 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalveluja Kulosaaren metrosillan vahvistamisen osuus 1 urakalle A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä yhteensä enintään 94.844,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata mahdollisia lisätöitä yhteensä enintään 9.484,48 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työt tilataan puitesopimuksen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016–2017 mukaisin ehdoin (johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Toimituskykyarviokysely lähetettiin Sito Oy:lle ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:lle. Ramboll CM Oy jätettiin toimituskykyarviokyselyn ulkopuolelle, koska hankkeen pääsuunnittelija on Rambollin konsultti. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy oli ainoa joka palautti pyydetyn arvion annetussa määräajassa.

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro