Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöitä tarjousten (rakennuttamistarjous Infra2-17-182 ja rakennuttamistarjous Infra2-17-178) mukaisesti Kaupunkiympäristön toimialalta, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttajalta yhteensä enintään 22.801,55 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan mahdollisia muita urakkaan kuuluvia lisätöitä yhteensä enintään 109.913,45 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaisuudessaan lisätöiden osuus on 15 % urakan kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Ratatöiden valvoja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKR-Rakennuttaja (nykyisin Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaja) on kilpailuttanut yhteishankintana Urheilulehdon ympäristön kadut urakan. Halvimman tarjouksen on antanut NCC Suomi Oy. 

Alkuperäiseen HKL:n johtokunnan hankintapäätökseen urakasta ei lisätty lisätyövarausta. Nyt päätettävät lisätyöt ovat aiheutuneet päällystemuutoksista ja pohjaolosuhteiden muutoksista, joihin ei oltu varauduttu tarjouspyynnössä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt päätöksellä 59 §, 11.4.2017 Reijolankadun raitioradan, välillä Nordenskjöldinkatu-Mannerheimintie, hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.653.000,00 euroa (alv 0 %) niin, että jo toteutuneet kustannukset ovat 60.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 83 §, 11.5.2017: Rakentamisurakan tilaaminen yhteensä enintään 884.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen urakan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 22.801,55 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Ratatöiden valvoja

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 83

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan rakentamisen ja rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta yhteensä enintään 884.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566