Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Ohja-ohjelmiston ylläpidon tilaaminen ajalle 2018 - 2021

HEL 2016-005185 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Trapeze Finland Oy:ltä Ohja-ohjelmiston ylläpidon ylläpitosopimuksen mukaisesti ajalle 1.1.2018 – 31.12.2021 yhteensä enintään 470.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot

Eero Sauramäki, valvomomestari, puhelin: 310 64567

eero.sauramaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Valvomomestari

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ohja-ohjelmistolla hallitaan raitiovaunujen liikenteenohjauksen tarvitsema tilatieto vaunuista radiojärjestelmälle, minkä lisäksi järjestelmä kommunikoi muiden liikenteenhallintajärjestelmien kanssa. Ohja-ohjelmiston avulla liikenteenohjaus kykenee siis hallitsemaan radioyhteyksiä vaunu- tai ryhmäkohtaisesti.

Ohja-ohjelmiston hankintaa koskeva päätös on tehty johtokunnassa 12.5.2016 § 101 niin, että tätä hankintapäätöstä jo oli edeltänyt toimitusjohtajan samassa hankinnassa tekemät päätökset. Johtokunnan päätöksen perusteella Trapeze Finland Oy:ltä hankitun Ohja-ohjelmiston kokonaishinnaksi tuli 610.789,60 euroa. Em. päätöksillä tehtyyn ohjelmistohankintaan sisältyi ylläpitopalvelu vuoden 2017 loppuun asti. Edellisen päätöksen jälkeen on arvioitu Ohja-ohjelmiston käytön jatkon tarkoituksenmukaisuutta. Ensisijaisena vaihtoehtona on ollut metroliikenteessä käytettävä DWS (Dispatcher Workstation). Ohja-ohjelmiston käytön jatkaminen osoittautui parhaaksi ratkaisuksi. Nyt ylläpitopalvelun jatko on tarpeen tehdä järjestelmän tehokkaan tuotantokäytön varmistamiseksi tulevina vuosina.

Tilattavaan ylläpitopalveluun sisältyy sopimukseen mukaisesti Ohja-tietojärjestelmän sekä siihen tehtyjen ja mahdollisesti tehtävien lisätöiden kehittäminen, ylläpito ja päivystyspalvelu.

Trapeze Finland Oy on Ohja-järjestelmän alkuperäinen toimittaja ja siten ainoa toimittaja, joka voi ylläpitopalvelun toteuttaa.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 101 §, 12.5.2016: 185.000,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 88 §, 11.11.2014: 85.600,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 10039 §, 14.12.2011: 170.094,80 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 5 §, 14.1.2009: 170.094,80 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan arvo on yhteensä enintään 1.080.789,60 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot

Eero Sauramäki, valvomomestari, puhelin: 310 64567

eero.sauramaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Valvomomestari

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 101

HEL 2016-005185 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan suorahankintana Trapeze Finland Oy:ltä Ohja-ohjelmiston ylläpidon ajalle 1.1.2016 – 31.12.2017 yhteensä enintään 185.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot

Petri Norrena, korjaamopäällikkö, puhelin: 310 35518

petri.norrena(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566