Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

23.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 145

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

vs. yksikön johtaja

Matts Hägg

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.8.2021 § 252 asia/6

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta
HEL 2021-006915 T 10 06 00

Kvsto 25.8.2021 § 253 asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi
HEL 2021-005229 T 02 02 02

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 16.8.2021 § 566 asia/3

V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta
HEL 2021-006915 T 10 06 00

Khs 16.8.2021 § 567 asia/4

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi
HEL 2021-005229 T 02 02 02

Khs 16.8.2021 § 570 asia/7

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2021-008766 T 02 02 00

Khs 16.8.2021 § 572 asia/9

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyöräaseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle
HEL 2021-005068 T 00 00 03

Khs 16.8.2021 § 574 asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 32
===
liikenneliikelaitos 11.8.2021, 13.8.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 23.8.2021 § 576 asia/2

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2021-008766 T 02 02 00

Khs 23.8.2021 § 582 asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 33
===
liikenneliikelaitos 19.8.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 30.8.2021 § 602 asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34
===
liikenneliikelaitos 26.8.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 30.8.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566