Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

23.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi

HEL 2021-006117 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla sekä kaupunkipyörä- ja liityntäpysäköintipalveluita Helsingissä. HKL tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkoliikennepalvelujen tuottajana ja tavoitteena on, että arki HKL:n kanssa on helppoa. HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi HKL:n pyrkimys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikenteestä.

Maksuttomasta joukkoliikenteestä päätöksen tekisi Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL), joka hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat. HSL:n hallitus käsitellyt alennus- ja vapaalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua mm. kokouksissaan 10.12.2013, 16.6.2015, 30.10.2018, 29.10.2019 ja 27.10.2021.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet
19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Joukkoliikenteen käyttö muodostaa merkittävän osan helsinkiläisten ja muun HSL-alueen ihmisten elämisen kustannuksista. Toisaalta alueellinen liikkuminen on tärkeää – jopa välttämätöntä – niin työn kuin opiskelun kannalta. Vapaa-aikana ja eläkeläisille joukkoliikenteellä on suuri merkitys harrastusten, virkistäytymisen ja osallistumisen kannalta. Maksuttomalla joukkoliikenteellä on merkitystä kaupunkilaisten aktiivisuuden vahvistajana ja kaupungin pitämisessä elinvoimaisena, ja se on myös merkittävä tulonsiirto jakaessaan liikenteen kustannukset uudella tavalla.

Monissa Euroopan kaupungeissa, esimerkiksi Lontoossa ja Budapestissä, on joukkoliikenne tehty eläkeläisille maksuttomaksi. Tallinnassa on joukkoliikenne kokonaisuudessaan maksutonta. Muitakin kaupunkeja lienee. Maksuton joukkoliikenne toteuttaa myös ilmastomuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä tai itse asiassa koko HSL-alueella tulee siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Tämä voi tapahtua asteittain ensin 65 vuotta täyttäneiden ja alaikäisten etuutena ja myöhemmin kaikkia koskevana.

HSL:n lipputulot ovat nykyisin noin 370 miljoonaa euroa, joten tämä summa on katettava veroilla aloitteen toteutuessa. Alueen asukkaat säästävät saman summan matkoista perittävien kustannusten vähenemisenä. Rahoitus siirtyy lipputuloista verotuksella katettavaksi. Tappiota syntyy jonkin verran ulkokuntalaisten ja turistien lipputulojen vähenemisenä ja toisaalta säästöjä syntyy lippujärjestelmän aiheuttamien kustannusten häviämisenä. Rasitus kohdistuu eri tavalla, kun veroja maksavat myös henkilöt, jotka eivät joukkoliikennettä käytä ja nykyisen vyöhykejärjestelmän pitkämatkaisimpiin kohdistuu suurin matkustuskustannusten aleneminen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus

        selvittää maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymisen vaikutukset taloudellisesti, sosiaalisesti ja tulonjaon kannalta,

        selvittää erikseen 65 vuotta täyttäneiden ja alaikäisten maksuttoman joukkoliikenteen merkityksen ja vaikutukset,

        käynnistää muiden HSL-kuntien kanssa tarvittavat selvitykset ja neuvottelut aloitteen toteuttamiseksi.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.10.2021 mennessä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566