Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (5)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouksen hankinta

HEL 2021-004966 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta valitsi länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouspalveluiden toimittajaksi Palmia Oy:n ja oikeutti HKL:n tekemään valitulta toimittajalta palvelusopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 5.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan sisältyvien optioiden käyttöönotosta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Suunnittelija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (78H20) länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouspalveluista.

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen tarjouskilpailu, joka toteutettiin rajoitetulla menettelyllä. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain mukaisen palveluhankintojen EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) sekä HILMA-ilmoituskanavassa 19.3.2021. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 7.4.2021 klo 12.00.

Toimitusjohtaja valitsi 46 §, 22.4.2021, ehdokkaat tarjousvaiheeseen.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 21.5.2021 ja tarjousten jättämisen määräaika oli 16.6.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Suunnittelija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.04.2021 § 46

HEL 2021-004966 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouspalveluiden kilpailutuksen tarjousvaiheeseen seuraavat osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat:

        L&T Siivous Oy

        Palmia Oy

        RTK-Palvelu Oy

        Siskon Siivous Oy

        SOL Palvelut Oy

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouspalvelut varsinaiselle sopimuskaudelle 10.1.2022 – 31.10.2024. Lisäksi sopimukseen kuuluu seuraavat optiot:

        Kiinteistösiivouspalveluiden tilaaminen länsimetron Matinkylä–Kivenlahti –osuudelle (länsimetron 2. vaihe), jonka rakentaminen on käynnissä. Tämän osuuden uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

        Kiinteistösiivouspalveluiden tilaaminen Sammalvuoren metrovarikolle sen valmistuttua.

        Sopimuksen jatko enintään kahdelle yhden (1) vuoden pituiselle optiokaudelle

Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukainen rajoitettu menettely.

Ilmoitus erityisalojen hankintalain mukaisesta hankinnasta julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) ja julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 19.3.2021. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 7.4.2021 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui 5 osallistumishakemusta seuraavilta yrityksiltä:

        L&T Siivous Oy

        Palmia Oy

        RTK-Palvelu Oy

        Siskon Siivous Oy

        SOL Palvelut Oy

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Hankintaa koskevassa osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti tarjousvaiheeseen valitaan kaikki ehdokkaat, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkistanut saapuneet osallistumishakemukset ja ne kaikki täyttävät osallistumispyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset. Kaikki osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat hyväksytään hankinnan tarjousvaiheeseen.

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566