Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

HEL 2021-002502 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 valinnut liikenneliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Salminen Minna, SDP,  puheenjohtaja

Mountrakis Roby

Korpinen Sini, Kok. varapj.

Franckenhaeuser Sebastian

Pirkkala Pekka, Kok.

Sillantaka Nina

Turtiainen Joona, Kok.

Pakkanen Sanna-Maria

Saxberg Mirita, Kok.

Sivonen Pertti

Tuominen Aino, Vihr.

Haavisto Jami

Kaskeala Niklas, Vihr.

Vartiainen Satu

Suoranta Anu, Vas.

Lehtola Markus

Voutila Samuli, PS

Hönö Päivi

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 531

HEL 2021-002502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

Sini Korpinen

Sebastian Franckenhaeuser

2.

Kok.

Pekka Pirkkola

Nina Sillantaka

3.

Kok.

Joona Turtiainen

Sanna-Maria Pakkanen

4.

Kok.

Mirita Saxberg

Pertti Sivonen

5.

Vihr.

Aino Tuominen

Jami Haavisto

6.

Vihr.

Niklas Kaskeala

Satu Vartiainen

7.

SDP

Minna Salminen

Roby Mountrakis

8.

Vas.

Anu Suoranta

Markus Lehtola

9.

PS

Samuli Voutila

Päivi Hönö

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Minna Salminen

Varapuheenjohtaja

Sini Korpinen

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.07.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Mirita Saxberg (Kok.) sekä varajäseniksi Sebastian Franckenhaeuser (Kok.), Nina Sillantaka (Kok.), Sanna-Maria Pakkanen (Kok.) ja Pertti Sivonen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566