Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Raitioradan ja metroradan kielisovituksien sekä metroradan risteyksien hankinta puitejärjestelynä

HEL 2021-008714 T 02 08 03 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset raitiotien ja metroradan kielisovitusten sekä metroradan risteyksien hankinnasta kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

        voestalpine VAE GmbH

        Vossloh Cogifer Finland Oy

siten, että

        puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.9.2021-31.8.2024,

        tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kolmen (3) vuoden pituisella optiokaudella,

        kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 5.000.000,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Tommy Sohlberg, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1

Tekninen isännöitsijä

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (25H21, 23.06.2021) raitioradan ja metroradan kielisovituksien ja metroradan risteyksien puitejärjestelystä  kolmen vuoden sopimuskaudella, jota voidaan jatkaa yhdellä kolmen vuoden optiokaudella. Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen:

        osa-alue A: raitioradan kielisovitukset

        osa-alue B: metroradan kielisovitukset ja risteykset

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen avoin menettely. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon.

Hankintailmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 2021/S 122-324489 (28.6.2021) sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 23.06.2021.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjousten jättämisen määräaika oli 28.7.2021 kello 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät ympäristökriteerit ja vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Tommy Sohlberg, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1

Tekninen isännöitsijä

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566