Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottoa koskeva palveluhankinta

HEL 2021-008455 T 02 08 02 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Basware Oyj:ltä ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpidon ja verkkolaskujen vastaanottopalvelun 31.5.2022 asti yhteensä enintään 45.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Taloussuunnittelupäällikkö

Esitysteksti

Hankintasuunnittelija

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Taloussihteeri

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n ja Basware Oyj:n väliseen toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen. Basware Oyj:n toimittama ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on ollut käytössä HKL:ssä vuodesta 2002. Järjestelmällä on HKL:ssä 170 käyttäjää ja järjestelmän kautta käsiteltiin noin 27.000 ostolaskua vuonna 2020.

Järjestelmän tekninen käyttöikä on päättymässä ja järjestelmän tekninen tuki päättyy kevään 2022 aikana. HKL kartoittaa vaihtoehtoja palvelun toteuttamiseksi tämän jälkeiselle ajalle.

Aiemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 152 §, 8.11.2018 85.000 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 23§, 20.2.2017 77.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 43§, 9.3.2016 39.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 3§, 5.1.2015 30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 10§, 16.1.2014 34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 6§, 11.1.2013 34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 2§, 13.1.2012 30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 5§, 18.1.2011 24.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 16§, 2.2.2010 23.199,96 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 9§, 26.1.2009 16.393,44 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 14§, 14.1.2008 23.625,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 4§, 8.1.2007 24.590,16 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 35§, 21.12.2005 22.700,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 3§, 21.1.2005 20.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 26§, 10.2.2004 35.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 23.9.2002 (277 §) ja 24.2.2003 (29 §) 45.115,80 eur (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut Basware Oyj:ltä ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpidon ja verkkolaskujen vastaanottopalveluita yhteensä enintään 608.624,36 eurolla (alv%).

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Taloussuunnittelupäällikkö

Esitysteksti

Hankintasuunnittelija

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Taloussihteeri

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566