Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Mustapuron metroradan alittavan osuuden rumpujen korjausten tilaaminen

HEL 2021-006765 T 02 08 03 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Mustapuron metroradan alittavan osuuden pää- ja sivuhaaran rumpujen korjaamiseen (sujutus) liittyvät työt yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

        Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. Sweco Finland Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 50.000,00 eurolla (alv 0 %)

        Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland Oy) 700.000,00 eurolla (alv 0 %)

        hankintaan sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Projektijohtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta koskee metrolinjan alittavien kahden rumpupaikan korjaustöitä. Mustapuron sivuhaara korjataan tekemällä sukkasujutus vanhan putken sisään. Mustapuron päähaara korjataan sujuttamalla huonokuntoisen teräsputkirummun sisään uusi rumpu. Jotta rumpupaikan lopullinen aukkomitta ei pienene, tunkataan lisäksi toinen rumpu nykyisen rummun viereen. Rumpupaikkojen akuutti korjaustarve on paljastunut Raide-Jokeri –pikaraitioradan rakennustöiden yhteydessä.

Raide-Jokeri -hanke toteutetaan yhtenä projektiallianssina, jonka suunnittelijat ja toteuttajat valittiin 2017. Helsingin kaupunginvaltuusto korotti 13.3.2019, 100 §, Raide-Jokeri -hankkeen enimmäishintaa niin, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Hankinta toteutetaan osana Raide-Jokeri-projektiin valittujen em. osapuolien kanssa tehtyä allianssisopimusta. Mustapuron pää- ja sivuhaaran sujutus toteutetaan Raide-Jokerin liittyvänä hankkeena. Liittyvillä hankkeilla tarkoitetaan sellaisia Raide-Jokeriin kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen. Nämä Raide-Jokerin rakentamiseen kuulumattomat, mutta siihen liittyvät työt on tarkoituksenmukaista toteuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta. Nyt kyseessä olevan liittyvän hankkeen kustannuksia ei kuitenkaan huomioida allianssin kustannuksissa, vaan se toteutetaan HKL:n erillisellä rahoituksella.

Kyseessä olevaa liittyvää hanketta ei ole huomioitu hankinnan alkuperäisessä laajuudessa. Kyse on kuitenkin erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Hankepäätös

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 9.6.2021 Mustapuron rummun korjaamisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Projektijohtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566