Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

Pasilan raiteistomuutoksien rakentaminen ja ratasähkötyöt

HEL 2021-006688 T 02 08 03 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Pasilan raiteistomuutoksien rakentamisen ja ratasähkötyöt sisältäen sekä töiden suunnittelun että toteutuksen yhteensä enintään 9.656.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Karaatti-allianssiin kuuluvilta toimittajilta (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY / Pöyry Finland Oy).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman raitiotien, raitiolinja 13, toteuttaminen vaatii raiteistomuutoksia Pasilassa, jotta suunnitelman mukainen liikenne Kalasataman ja Pasilan välillä on mahdollista. Uuden linjan liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2024 ja Pasilan raiteistomuutokset tulee olla käytettävissä ennen tätä. Muutoksien myötä Pasilan alueen raitiotieverkosto täydentyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) linjastosuunnitelman mukaiseksi.

Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehanke on päätetty toteuttaa projektiallianssina siten, että suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kaksi eri allianssiryhmittymää. Johtokunta päätti 2.4.2020, 51 §, raitiotiehankkeen hankinnasta ja allianssiryhmittymien valinnasta. Ko. päätöksellä varauduttiin kokonaisuuteen liittyviin kadunrakennushankkeisiin ja muihin liittyviin hankkeisiin yhteensä enintään 270 milj. eurolla (alv 0%).

Nyt päätettävänä olevat raiteistomuutosten työt toteutetaan osana Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehankkeen kehitys- ja toteutusvaiheen sopimuksia. Pasilan raiteistomuutokset ovat raitiotiehankkeeseen liittyvä hanke. Liittyvillä hankkeilla tarkoitetaan sellaisia raitiotieosuuteen kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Kalasatamasta Pasilaan -radan rakentamisen yhteyteen. On tarkoituksenmukaista, että nämä raitiotieosuuteen kuulumattomat, mutta siihen liittyvät, työt toteuttaa Karaatti-allianssi.

Hankepäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2021 Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä toteutuksen aikaiset laajuusmuutokset ovat enintään 9.850.000,00 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Muut päätökset

HSL:n hallitus hyväksyi 10.2.2015 Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman.

HKL:n johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kaupunkiympäristölautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palveluntuottajat.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566