Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/15

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 19-21/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021

§

Toimitusjohtaja

58 - 63

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja

 

Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja

 

Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja

6 - 7

Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja

 

Kunnossapito, yksikön johtaja

14 

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566