Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousaika elokuussa 2021

HEL 2020-010975 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaisen kokouksensa keskiviikkona 11.8. klo 8:15.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallintoasiantuntija

Esitysteksti

Hallintopäällikkö

Esitysteksti

Johtava asiantuntija

Esitysteksti

Kaupunginkanslian tietopalvelu

Esitysteksti

Lautakuntakalenteri

Esitysteksti

Toimitusjohtaja

Esitysteksti

Yksiköiden johtajat

Esitysteksti

Yksiköiden sihteerit

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uuden valtuustokauden poikkeuksellisesta alkamisajasta johtuen ei päätetä muuta kuin ensimmäinen kokousaika uudelle johtokunnalle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallintoasiantuntija

Esitysteksti

Hallintopäällikkö

Esitysteksti

Johtava asiantuntija

Esitysteksti

Kaupunginkanslian tietopalvelu

Esitysteksti

Lautakuntakalenteri

Esitysteksti

Toimitusjohtaja

Esitysteksti

Yksiköiden johtajat

Esitysteksti

Yksiköiden sihteerit

Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.11.2020 § 164

HEL 2020-010975 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2021 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

        14.1.

        28.1.

        2.3.

        25.3.

        29.4.

        12.5.

        15.6.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2021 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

        11.2.

        11.3.

        8.4.

        27.5.

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566