Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen ja laajentaminen

HEL 2021-006914 T 08 02 00

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Eeva Heckwolf, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL ja Länsimetro Oy allekirjoittivat 3.2.2017 sopimuksen Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja –asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta (jäljempänä ”yhteistyösopimus”).

Yhteistyösopimuksella Länsimetro Oy on luovuttanut koko Länsimetron HKL:n hallintaan, vastuulle ja hoitoon. HKL on ottanut hoitaakseen koko Länsimetron käsittäen metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien hallinnoinnin, ylläpidon, huollon, valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen yhtenä kokonaisuutena.

Toimintakonseptin periaatteista on sovittu Helsingin ja Espoon kaupunkien välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 6.6.2007. Yhteistyösopimuksella sovitaan näiden periaatteiden tarkemmasta käytännön toteuttamisesta.

Yhteistyösopimusta on päivitetty 27.9.2019 ja sopimuksen on ollut määrä olla voimassa siihen asti, kun Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuus otetaan käyttöön.

Päivitettävä yhteistyösopimus korvaa 27.11.2019 allekirjoitetun ja 1.1.2020 voimaan tulleen yhteistyösopimuksen liitteineen. Päivitetyn yhteistyösopimuksen on tarkoitus allekirjoittaa syksyllä 2021 ja sen on määrä tulla voimaan toukokuussa 2022.

Yhteistyösopimuksen päivityksessä sopimukseen otetaan mukaan Matinkylä-Kivenlahti –osuuden käyttöönottovaiheen tehtävät. Siirtymävaiheen tehtävät sisältävät tarpeelliset kunnossapito- ja huoltotehtävät sekä tarpeelliset valvomo-, isännöinti ja muut hallinnolliset tehtävät.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Eeva Heckwolf, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566