Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannus,    rakennusurakan hankinta

HEL 2021-006918 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Sörnäisten metroaseman lippuhallitason peruskorjauksen urakoiden vastaavat toimittajat ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa seuraavasti:

        Rakennusurakka: VM Suomalainen Oy;

        Putkiurakka: Consti Talotekniikka Oy;

        Ilmanvaihtourakka: LVI-Trio Oy ja

        Sprinkleri- sekä sähköurakka ISS Palvelut Oy.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 7.604.250,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 27787

ari.rantamaa(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Sörnäisten metroaseman lippuhallin peruskorjaus

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (11H21) Sörnäisten metroaseman lippuhallitason peruskorjauksen rakennus-, sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja
sprinkleriurakoista.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä, sillä hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen rakennusurakoiden EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 16.3.2021 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 19.3.2021 ilmoitusnumerolla 2021/S 055-139516.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus jättää tarjous sähköpostitse erikseen pyydettävien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjouksen saattoi jättää joko yhteen tai useampaan urakkaan. Rakennustöiden urakoitsija huolehtii pääurakoitsijavelvoitteiden ja rakennusteknillisten töiden suorittamisesta. Muut urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Tarjousten jättämisen määräaika oli 19.4.2021 klo 16.00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät ympäristö-kriteerit ja vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa. Työmaatoiminnoissa tulee noudattaa mm. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman 19.5.2021, 128 §, niin, että hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 10.130.000,00 euroa (kustannustasossa joulukuu 2020).

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 27787

ari.rantamaa(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Sörnäisten metroaseman lippuhallin peruskorjaus

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566