Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97

HKL:n järjestyksenvalvontapalvelut Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa

HEL 2021-006442 T 02 08 02 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan Rautatientorin, Elielinaukion, HKL:n hallinnoimien Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden tilausta Avarn Security Oy:ltä kaudelle 1.10.2021 – 15.12.2021 Fintraffic Raide Oy:n ja Avarn Security Oy:n välisen muutossopimuksen 1 (1.4.2021) mukaisesti.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504

juhana.hietaranta(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Turvallisuuspäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Liikenneviraston puitesopimukseen (LIVI/2637/02.01.07/2018) Avarn Security Oy:n kanssa lähiliikennealueen liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden tuottamisesta kaudella 1.10.2018 – 30.9.2021. Sopimusta on jatkettu muutossopimuksella 1 kaudelle 1.10.2021 – 15.12.2021.

Fintraffic Raide Oy on tehnyt sopimusmuutoksesta muutosilmoituksen 5.5.2021.

Hankinta toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § ja 46 § mukaisesti puitesopimuksen perusteella. Kyseessä on yhden toimittajan puitejärjestely.

Näiden kohteiden järjestyksenvalvontapalvelut kilpailutetaan yhteishankintana kesän/syksyn 2021 aikana niin, että uusi sopimus alkaa 16.12.2021. Fintraffic Raide Oy vastaa uudesta kilpailutuksesta.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.12.2018, 176 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana Liikenneviraston puitesopimuksen (LIVI/2637/02.01.07/2018) perusteella Avarn Security Oy:ltä

        Rautatientorilla ja Elielinaukiolla HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 605.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021 sekä

        Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 935.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021.

Sopimuksen jatko ei edellytä palveluihin varatun määrärahan korottamista.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504

juhana.hietaranta(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Turvallisuuspäällikkö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566