Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/14

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 19.5.2021 § 128 asia/5

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Kvsto 19.5.2021 § 157 asia/34

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.5.2021 § 352 asia/6

V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Khs 10.5.2021 § 355 asia/9

V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Khs 10.5.2021 § 355 asia/13

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi
HEL 2021-004974 T 00 01 01

Linkki pöytäkirjaan

Khs 17.5.2021 § 380 asia/5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Khs 17.5.2021 § 388 asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 19
===
liikenneliikelaitos 12.5.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 31.5.2021 § 405 asia/3

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Khs 31.5.2021 § 410 asia/8

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Khs 31.5.2021 § 413 asia/11

Helsingin seudun yhteistyösopimus
HEL 2021-005773 T 00 01 06

Khs 31.5.2021 § 418 asia/16

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma
HEL 2021-004787 T 08 00 02

Khs 31.5.2021 § 421 asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21
===
liikenneliikelaitos 27.5.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 10.5.2021 § 63 asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus
HEL 2021-004408 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Koja 24.5.2021

Ei HKL:ää koskevia päätöksiä.

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 17.5.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566