Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Hiilineutraali HKL –toimenpideohjelman luonnos

HEL 2021-006768 T 11 00 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on osana Helsingin kaupunkia sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Selvittääkseen toimintansa hiilidioksidipäästöt ja määritelläkseen tavoitteen vaatimat toimenpiteet, HKL on käynnistänyt Hiilineutraali HKL -toimenpideohjelman laatimisen.

Osana ohjelman laatimista on laskettu HKL:n oman ja ulkoistetun kunnossapidon, energiankulutuksen, jätteenkäsittelyn sekä radan ja varikkorakentamisen päästöt. HKL:n asiantuntijoille ja sidosryhmille järjestettiin työpajoja, joissa määriteltiin mahdollisia päästövähennystoimenpiteitä liittyen kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä varikko- ja infrarakentamiseen. Toimenpiteille tehdään parhaillaan vaikuttavuusarviointia ja määritellään erilaisia skenaarioita päästökehitykselle. Näiden perusteella tullaan suunnittelemaan toimenpiteiden priorisointi ja toteutus.

Selvityksen tulosten perusteella HKL:n päästöt syntyvät pääasiassa infra- ja varikkorakentamisen materiaalinkäytöstä sekä kalustohankinnasta. Päästöt ajoittuvat niin, että vuosina 2021-2026 ne painottuvat varikoiden ja raiteiden rakentamiseen ja vuosina 2027-2035 kalustohankintaan ja raiderakentamiseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt ovat melko pienessä osassa ja vähenevät energiateollisuuden toimenpiteiden ansiosta joka tapauksessa merkittävästi.

Alustavan vaikuttavuusarvion perusteella näyttää siltä, että hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii hyvin nopeita toimia, mutta on erityisesti rakentamisen osalta todella vaikeaa, ellei mahdotonta. Selvityksen maksimiskenaarion toimenpiteiden toteuttamisella kumulatiivisia päästöjä onnistuttaisiin vähentämään vain noin 38 % vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteiden nopea toteutus ja hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea päästövähennystoimenpiteiden kustannusten huomioimista investointisuunnittelussa, mutta myös teknologian ja markkinoiden kehittymistä, uusia innovaatioita, HKL:n prosessien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämistä, osaamisen kehittämistä sekä lopulta päästöjen kompensointia.

Seuraavaksi HKL tulee selvittämään vaihtoehtoja jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnille. Tarkastelemme ainakin erilaisia päästökompensaatiomekanismeja ja niiden kustannuksia, selvitämme HKL:n hiilikädenjäljen vaikutuksen päästöihin eli millainen osa rakentamisen päästöistä kompensoituu raideliikenteen osuuden lisääntyessä ja millä aikataululla sekä pohdimme tarvetta tavoiteasetannan tarkentamiselle. Vaihtoehtotarkastelun jälkeen määritellään tarkemman tason osatavoitteet ja mittarit sekä suunnitellaan ja aikataulutetaan toimenpiteiden toteutus. Jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tullaan seuraamaan kvartaaleittain HKL:n johtoryhmässä. Päästökehityksen perusteella arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja päivitetään niitä tarvittaessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566