Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Vähäpäästöiset ajoneuvot -selvitys, mahdollinen aikataulu siirtymisessä sähköautoihin ja kustannusvaikutusten arviointi

HEL 2021-006797 T 11 00 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Mika Nikola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 35006

mika.nikola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella (HKL) on käytössään autoja yhteensä 54 kappaletta, joista omia autoja on 33 kappaletta ja vuokrattuja autoja 21 kappaletta. HKL on hankkinut käytössään olevat vuokra-autot Staralta. Suurin autojen käyttäjä on HKL:lla kunnossapitoyksikkö. HKL käyttää autoja pääsääntöisesti varikoiden välillä tapahtuvaan siirtymisiin sekä lyhyihin työajoihin.

HKL:n johtokunta kehotti päätöksellään § 55 (25.3.2021) HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Esitellään laadittu selvitys kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Mika Nikola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 35006

mika.nikola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566