Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

HKL:n vuosikertomus 2020

HEL 2021-003238 T 00 01 01

Päätös

Johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen (HKL) vuosikertomuksen vuodelta 2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosikertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronapandemiasta johtuen, mutta HKL onnistui silti saavuttamaan tavoitteensa verrattain hyvin.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat enimmillään jopa 70 % tavanomaista vuotta alhaisemmalla tasolla, mutta niin raitio- kuin metroliikenteenkin luotettavuudet paranivat merkittävästi, ja myös matkustajien tyytyväisyys liikennemuotoihin parani.

Korona on vaikuttanut kaikkien HKL:läisten työhön, vaikka suurelle osalle etätyö ei ole ollut edes vaihtoehto. Koronapandemiasta johtuen tehtiin useita parannuksia niin matkustajien kuin henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. HKL seurasi ja noudatti viranomaisten suosituksia ja kaupungin linjauksia. Menettelytapoja joukkoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi selvitettiin yhdessä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän kanssa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös mm. kaupunkiympäristön toimialan kriisiryhmän, kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä liikenne- ja viestintäviraston kanssa. HKL:n oma kriisiryhmä laajennettiin heti alussa koronakoordinaatioryhmäksi, jossa oli laajasti mukana HKL:n koronan vastaisen työn avainhenkilöitä. Ryhmässä käsiteltiin koronan ehkäisyyn ja varautumiseen liittyviä HKL:n toimia.

Vuonna 2020 saavutettiin työhyvinvoinnissa paranemista. Myös tapaturmat ja raitioliikenteen kolarit vähenivät merkittävästi.

Kaupunkiraideliikennejärjestelmä on Helsingin seudulla laajenemassa voimakkaasti. Näkyvimpänä meneillään olevana hankkeena eteni allianssimallilla toteutettava Raide-Jokeri, jonka radan rakentamisessa ylitettiin asetettu tavoite. Myös Kruunusillat-hankkeen valmistelu eteni, ja kaupunginvaltuusto myönsi Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen rakentamisen käynnistämiselle rahoituksen vuodelle 2021.

Kaupunkipyöräpalvelun suosio jatkui koronaviruksesta huolimatta hyvänä, ja palvelua päätettiin laajentaa koko Kehä III:n sisäpuoliseen Helsinkiin. Pyöräilyn edistämiseen liittyen valmisteltiin useita metro- ja rautatieasemien pyöräpysäköinnin kehityshankkeita.

Vuosikertomus julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa vain sähköisenä, mutta siitä painatetaan suomenkielinen tiivistelmä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosikertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566