Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun urakkakokonaisuuden hankinta

HEL 2021-002586 T 02 08 02 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) yleiset alueet –palvelukokonaisuuden Rakennuttaminen –palvelulta Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun urakkakokonaisuuden katu- ja ratatyöt tarjouksen Prorak 2021 – 3 mukaisesti yhteensä enintään 6.603.555,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 650.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan eli n. 10 %:lla urakan kustannuksesta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta on osa Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun katujärjestelyjen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP:n Rakennuttaminen -palvelu. Hanke toteutetaan YKT-hankkeena.

Hankinta koskee nykyisten raiteiden ja pysäkkien purkamista urakka-alueella. Lisäksi rakennetaan liikenne- ja katusuunnitelmien mukainen uusi raitiotie. Urakka käsittää raitiotien maanrakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset työt sekä raiteiden, vaihteiden ja muiden ratajärjestelmien rakentamisen pysäkkeineen.

Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta, mikä on 6.289.100,00 euroa. Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee KYMP:n rakennuttamispalkkio 314.455,00 euroa. Täten hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 6.603.555,00 euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Hankepäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.11.2020, 725 §, Helsinginkadun (välillä Sturenkatu–Kaarlenkatu), Runeberginkadun (välillä Mannerheimintie–Töölöntori) ja Caloniuksenkadun perusparannusten raitiorata- ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman 2.6.2020 esityksen mukaan siten, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 9.240.000 euroa (alv 0 %) kustannustasossa kesäkuu 2020.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566